top of page

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α': ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53: Δαπάνες απορρήτων αναγκών

Άρθρο 54: Λοιπά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 53

Δαπάνες απορρήτων αναγκών

1. Στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εγγράφεται ειδική πίστωση απορρήτων εθνικών αναγκών.

2. Ως απόρρητες ανάγκες εθνικής σημασίας θεωρούνται όσες συναρτώνται ή συνδέονται αμέσως ή εμμέσως και αιτιωδώς με ζητήματα ασφάλειας της απρόσκοπτης λειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Π. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, όπως ειδικότερα εξειδικεύεται στην προάσπιση της ζωής, περιουσίας των πολιτών και διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία των οποίων ανάγεται στο επίπεδο διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων και για τις οποίες δεν αποδίδεται λογαριασμός.

3. Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για διάφορους, των ανωτέρω, σκοπούς, ιδίως για την παροχή επιμισθίων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή κάθε άλλη προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους, περίπτωση κατά την οποία γεννάται για τους παραβάτες εις ολόκληρον ενοχή έναντι του Δημοσίου.

4. Η υπαγωγή δαπανών στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο προσδιορισμός του ύψους αυτών και η συνεπακόλουθη διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση αυτή, διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

5. Οι πληρωμές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

6. Στη Γ.Γ.Π.Π. λειτουργεί τριμελής γνωμοδοτική Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούμενη:

α. από έναν (1) Ανώτατο Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος,

β. από έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και

γ. από έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

Στην Επιτροπή μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Αυτός τηρεί, με δική του ευθύνη και απόλυτη εχεμύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ' αύξοντα αριθμό, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Τυχόν μειοψηφούσες γνώμες καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, στα πρακτικά.

8. Η Επιτροπή δύναται να καλεί τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για παροχή τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων για την υπό κρίση δαπάνη.

9. Απόσπασμα του πρακτικού της Επιτροπής, με τα αναγκαία τυπικά στοιχεία (αριθμός γνωμοδότησης, ημερομηνία, όνομα του δικαιούχου, το ύψος της δαπάνης και ο χαρακτηρισμός της ως απόρρητης), διαβιβάζεται προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία προκαλεί την οικεία απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης.

10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα λειτουργίας και οργάνωσης της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, ζητήματα ορισμού, σύνθεσης και αναπλήρωσης των μελών της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 54

Λοιπά θέματα

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Δ' 9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ' έτος. Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών».

2. Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ' εξαίρεση, στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α' 143), προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης από τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

3. Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για θέματα εθνικής ασφαλείας, προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολιτών, της περιουσίας τους και της προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας, και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών κατά την απόλυτη κρίση της και προς άμεση αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Από τους περιορισμούς της κατανάλωσης καυσίμων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/1953 (Α' 117) εξαιρούνται τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα - οχήματα Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, που μετακινούνται για σκοπούς άμεσα συναρτώμενους με τις αρμοδιότητες της πολιτικής προστασίας και προς εξυπηρέτηση αυτών.

5. Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά, ιδίως, επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υλικών και αναλωσίμων, καθώς και προμήθεια καυσίμων. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α' 114). Το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β.1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος του οικείου Δήμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 88 του ν. 4368/2016 (Α' 21).

6. Το προσωπικό το οποίο στελεχώνει τη Γ.Γ.Π.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του παρόντος, δύναται να ορίζεται ως υπόλογος ή υπεύθυνος λογαριασμού ή εισηγητής εκκαθάρισης, όπου και όταν τυχόν απαιτηθεί.

bottom of page