top of page

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Οι στόχοι αποτελούν την πιο συγκεκριμένη μορφή δέσμευσης σε ένα ΣΒΑΚ και σχετίζονται με τον επιθυμητό βαθμό της αλλαγής εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση του κάθε μέτρου ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι στόχοι πρέπει να είναι ΕΞΥΠΝΟΙ - SMART (ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν έγκαιρα) και να αναφέρονται στους σκοπούς του προγράμματος έτσι όπως αυτοί συμφωνήθηκαν. Οι στόχοι είναι ουσιαστικής σημασίας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σκοπών του προγράμματος (Βλ. Δραστηριότητα 8.1). Ο καθορισμός των στόχων παρέχει διαφάνεια και σαφήνεια για το σχεδιασμό σχετικά με τις αλλαγές στις μεταφορές και την κινητικότητα στην πόλη.

ΣΤΟΧΟΙ  

 • Ορισμός μιας σειράς από στόχους που επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου της επίτευξης των σκοπών του προγράμματος.

 • Καθορισμός ενός βασικού σημείου αναφοράς για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μέτρων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 • Ανάπτυξη στόχων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου της επίτευξης των σκοπών του προγράμματος και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται.

 • Εμπλοκή των βασικών φορέων για την ανάπτυξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

 • Προετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση των στόχων με συναντήσεις εργασίας.

 • Καθορισμός έξυπνων στόχων: συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και με προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα.

 • Θέσπιση και/ ή ανάπτυξη δεικτών που αντιπροσωπεύουν τους καθορισμένους στόχους

 • Έλεγχος των στόχων (Βλ. Δραστηριότητα 5.2) στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής τους.

 • Eνσωμάτωση των στόχων στο ΣΒΑΚ και στο σχέδιο προϋπολογισμού (Βλ. Δραστηριότητα 7.2).

Οι «Έξυπνοι Στόχοι» (Smart Targets) πρέπει να είναι:

 • Ειδικοί και ακριβείς κάνοντας χρήση ποσοτικών και ποιοτικών όρων, που είναι εύκολα κατανοητοί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 • Μετρήσιμοι – η υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να είναι γνωστή. Οι διαθέσιμες πηγές επίσης πρέπει να είναι ικανές να μετρήσουν τις μεταβολές που προκύπτουν (ποιοτικά και ποσοτικά).

 • Εφικτοί – βασιζόμενοι στην τεχνική, λειτουργική και οικονομική ικανότητα που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι συμφωνίες / δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.

 • Σχετικοί – επισημαίνεται η σημασία της επιλογής των στόχων που οδηγούν την αστική κινητικότητα προς τα εμπρός και που υποστηρίζουν ή είναι σε ευθυγράμμιση με άλλους στόχους.

 • Εντός χρονικών ορίων – καθορισμός των βασικών ημερομηνιών για την επίτευξη των στόχων.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Οδηγός του Βρετανικού Τοπικού Σχεδίου Μεταφορών -δεύτερη έκδοση- (UK national Local Transport Plan Guidance, προτείνει το εξής: είναι πιθανό να είναι αντιπαραγωγικό να περιληφθεί στο ΣΒΑΚ ένας μεγάλος αριθμός στόχων για τους δείκτες των βασικών και ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Σε γενικές γραμμές ο βέλτιστος αριθμός των δεικτών σε ένα αποτελεσματικό σύνολο φαίνεται να είναι μεταξύ είκοσι (20) και σαράντα (40), εν μέρει εξαρτάται από το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του σχεδίου. Πολλοί εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο έργο Eltisplus SUMP, δηλώνουν ότι θέτοντας λιγότερους στόχους μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά για τις πόλεις που δεν έχουν εμπειρία ή πόρους να αναπτύξουν το δικό τους ΣΒΑΚ.

Σε πολλές πόλεις οι στόχοι για τις αστικές μεταφορές και την κινητικότητα αντανακλούν περισσότερο τους ευσεβείς πόθους των αιρετών παρά το τι μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει. Αυτό είναι προφανώς αντιπαραγωγικό. Θα πρέπει να αξιολογηθεί με ειλικρίνεια τι μπορεί να επιτευχθεί με τους συγκεκριμένους πόρους και τη διαθέσιμη εμπειρία. Αυτό θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται σε επιλεγμένα μέτρα (Βλ. Βήμα 6).

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Χρήση στόχων που αφορούν ένα συγκεκριμένο τμήμα της πόλης (όπως το κέντρο, τη βιομηχανική ή εμπορική περιοχή, μεμονωμένες γειτονιές, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη την τοπική νοοτροπία και τις ευκαιρίες μετακίνησης.

 • Καθορισμός ορόσημων σε ετήσια βάση για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

 • Οι στόχοι πρέπει να ακολουθούν τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των σκοπών του προγράμματος (Βλ. Δραστηριότητα 5.1).

 • Οι στόχοι θα επιτρέψουν τον έλεγχο των αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και θα αξιολογήσουν την πρόοδο της στρατηγικής του ΣΒΑΚ (Βλ. Δραστηριότητες 8.1 και 10.3).


ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Ανάπτυξη στόχων σχετικών με την τοπική κοινωνία.

 • Έλεγχος των πραγματοποιηθέντων στόχων (Δραστηριότητα 5.1).

 • Επίσημη υιοθέτηση των στόχων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ως μέρος του ΣΒΑΚ και ένταξης αυτών στον γενικότερο προϋπολογισμό (Βλ. Δραστηριότητα 7.2). 

bottom of page