Show More
Show More

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Πριν ληφθούν αποφάσεις σχετικές με μελλοντικές πολιτικές, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την παρούσα κατάσταση. Στις αστικές μεταφορές και την κινητικότητα, η γνώση αυτή είναι συχνά πολύ αποσπασματική και ελλιπής. Όπως και τα κομμάτια ενός παζλ, τα δεδομένα και οι πληροφορίες πρέπει να τεθούν μαζί, προκειμένου να περιγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και να αναφερθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Η ανάλυση αυτή είναι υψίστης σημασίας στην προσπάθεια να καθοριστούν οι κατάλληλες πολιτικές και θέτει την αναγκαία βάση σύμφωνα με την οποία μπορεί να μετρηθεί η πρόοδος. Η ανάλυση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πληρέστερη, αλλά και διαχειρίσιμη με τους διαθέσιμους πόρους. Η ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την προσαρμοστικότητα των συστημάτων αστικών συγκοινωνιών σε αναμενόμενα όσο και απροσδόκητα γεγονότα (π.χ. διακοπές ρεύματος, φυσικές καταστροφές), ειδικά αν αυτά επηρεάζουν τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις.

ΣΤΟΧΟΙ  

 • Παροχή μιας ποσοτικοποιημένης ανασκόπησης της ισχύουσας κατάστασης αναφορικά με την κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων (π.χ. έγγραφα σχεδιασμού, κατάσταση κυκλοφορίας, προσβασιμότητα υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, οδική ασφάλεια, δημόσιες μεταφορές) στο πολεοδομικό συγκρότημα.

 • Προετοιμασία μιας λίστας με ελλείψεις, προβλήματα αλλά και ευκαιρίες που σχετίζονται με τις αστικές μεταφορές και την κινητικότητα (π.χ. προσβασιμότητα στις υπηρεσίες, οδική ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος, χρήσεις γης και ανθεκτικότητα απέναντι σε αναμενόμενα και απροσδόκητα γεγονότα).

 • Κατανόηση των πραγματικών αναγκών, για την βελτίωση του σχεδιασμού- προγραμματισμού.

 • Εξακρίβωση της διαθεσιμότητας και ποιότητας των δεδομένων, προσβασιμότητα και εξασφάλιση απαιτούμενων δεδομένων για το ΣΒΑΚ.

 • Προετοιμασία μιας ανάλυσης βάσης για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το Σχέδιο.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 • Εντοπισμός και ανάλυση των βασικών εγγράφων σχεδιασμού, των διαδικασιών και πολιτικών που αφορούν την τοπική διαδικασία σχεδιασμού. Όπου αυτό είναι χρήσιμο, η διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να βασιστεί και να «χτιστεί» πάνω στα υφιστάμενα- διαθέσιμα σχέδια και στρατηγικές.

 • Εντοπισμός όλων των διαθέσιμων δεδομένων και αξιολόγηση της ποιότητάς τους και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά, καθώς και εξασφάλιση των απαιτούμενων δεδομένων για το ΣΒΑΚ. (Βλ. Δραστηριότητα 8.1).

 • Ανάκτηση διαθέσιμων στοιχείων, σύνθεση περιεχομένων και συλλογή πρόσθετων στοιχείων για την κάλυψη σημαντικών κενών στα δεδομένα. Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα, η εξέλιξη του πλήθους των πεζών μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες μετρήσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης (μια μέθοδος που, χρησιμοποιείται από το City of York του Ηνωμένου Βασιλείου), ή με τη διεξαγωγή έρευνας στα νοικοκυριά. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους, το μέγεθος της πόλης και το επίπεδο αξιοπιστίας που απαιτείται.

 • Για τις πόλεις που δεν διαθέτουν επαρκή δεδομένα: απαιτείται η συλλογή ενός ελάχιστου συνόλου στοιχείων για τις αστικές μεταφορές και την κινητικότητα καθώς και για άλλους τομείς που επηρεάζουν το ΣΒΑΚ. Αυτό το σύνολο δεδομένων πρέπει να ταιριάζει στο γενικότερο τοπικό πλαίσιο, ώστε να καταστεί δυνατή μια ειλικρινής- ρεαλιστική-αντιπροσωπευτική ανάλυση της κατάστασης.

 • Επιλογή κατάλληλων δεικτών που περιγράφουν την κατάσταση των μεταφορών και της κινητικότητας στην πόλη, επικεντρώνοντας σε αντικειμενικούς στόχους πολιτικής. Για παράδειγμα, εάν ένας βασικός αντικειμενικός στόχος είναι να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, τότε είναι σαφές ότι απαιτούνται δεδομένα σχετικά με το πλήθος και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, κάποια στοιχεία σχετικά με το επίπεδο έκθεσης των χρηστών των οδών σε ατυχήματα θα ήταν επιθυμητά (π.χ. ο αριθμός των πεζών είναι σταθερός, υπάρχει αύξηση ή μείωση).

 • Εντοπισμός αναμενόμενων και απρόβλεπτων γεγονότων που θα απαιτούσαν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος αστικών συγκοινωνιών. Γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν μακροπρόθεσμες αποφάσεις (π.χ. έλλειψη ορυκτών καυσίμων), θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Τα βραχυπρόθεσμα γεγονότα (π.χ. νέφος, πλημμύρες) αντιμετωπίζονται καλύτερα σε επιχειρησιακά σχέδια.

 • Σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, προετοιμασίας μίας ανάλυσης βάσης για να εντοπισθούν και να ιεραρχηθούν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το ΣΒΑΚ. Στο μέτρο του δυνατού, γίνεται προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί η τρέχουσα κατάσταση της κινητικότητας και των μεταφορών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Χρήση υφιστάμενης εμπειρίας για την απόκτηση γνώσης για τα έγγραφα τομεακής πολιτικής (π.χ. μέσω συνεντεύξεων, συναντήσεων).

 • Παροχή μετρούμενων δεδομένων τόσο για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων (π.χ. 500 άτομα έχουν πρόσβαση σε ένα φαρμακείο σε απόσταση 500 μ.) όσο και για τη μετακίνηση (π.χ. οχηματοχιλιόμετρα). Μια υποκείμενη βασική αρχή του ΣΒΑΚ θα μπορούσε να είναι η βελτίωση της πρόσβασης με λιγότερη κίνηση.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

 • Από την αρχή. Τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας αποτελούν συμβολή για την ανάπτυξη σεναρίων (Βλ. Δραστηριότητα 3.2) και για την όλη τη διαδικασία σχεδιασμού.


ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Επιλέχθηκαν κατάλληλοι δείκτες για να περιγράψουν την κατάσταση.

 • Όλα τα απαραίτητα στοιχεία διατίθενται από τους εμπλεκόμενους φορείς. (αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία, ξεκινήστε με αυτά που έχετε, αλλά συντάξτε ένα σχέδιο για το πώς θα καλύψετε τα κενά στα δεδομένα). 

 • Η ανασκόπηση και ανάλυση κατέληξαν σε συμπεράσματα. Αναπτύχθηκε σενάριο βάσης σύμφωνα με το οποίο μπορεί να μετρηθεί η πρόοδος.

 • Τέθηκαν προτεραιότητες σχετικά με τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το ΣΒΑΚ.

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS