top of page

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

H συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη θεωρείται γενικά κοινή πρακτική - ωστόσο συνήθως μόνο ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους έχουν πραγματικά λόγο στον σχεδιασμό. Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους είναι σημαντική. Αυτό βοηθά στη νομιμοποίηση του σχεδίου και την βελτίωση της ποιότητας του. Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού σχεδίου. Η ανάπτυξη ειδικής στρατηγικής είναι απαραίτητη για την εμπλοκή διαφορετικών εμπλεκόμενων ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές μορφές και τεχνικές, ανάλογα με το εάν πρόκειται για δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών, ή όλα αυτά μαζί. Οι πολίτες αποτελούν μια ειδική υπο - ομάδα εμπλεκόμενων. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασμού είναι ένα θεμελιώδες καθήκον των τοπικών αρχών προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό είναι επίσης μια απαίτηση που καθορίζεται από τις οδηγίες της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις. Ένα κύριο μειονέκτημα του σχεδιασμού των αστικών μεταφορών σήμερα είναι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των επιπέδων χάραξης πολιτικής και των οργανισμών, πέρα από την ενοποίηση των μέσων μεταφοράς (π.χ. συντονισμός του σχεδιασμού των χρήσεων γης, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ένταξη, ισότητα των φύλων, οικονομική ανάπτυξη, ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνία της πληροφορίας. Η αντιμετώπιση αυτού του ελλείμματος αποτελεί μείζονα πρόκληση για το σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλά είναι επίσης μια κύρια πηγή για καινοτομία και βελτίωση.

ΣΤΟΧΟΙ  

 • Εξασφάλιση της συμμετοχής των αρμόδιων εμπλεκόμενων σε βασικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού.

 • Ενθάρρυνση των πολιτών για ενημέρωση και συμμετοχή στη συζήτηση.

 • Σχεδιασμός βιώσιμων λύσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και δημιουργία αισθήματος «ιδιοκτησίας» για τη διαδικασία σχεδιασμού.

 • Ενίσχυση της ζωτικότητας της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής κουλτούρας.

 • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας, οικονομικής αποδοτικότητας, διαφάνειας, αποδοχής και νομιμότητας του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 • Προσδιορισμός των κατάλληλων ορόσημων και εργαλείων για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών.

 • Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για ένα καλό ΣΒΑΚ, αλλά θα πρέπει να δίνεται προσοχή στις ομάδες πίεσης οι οποίες μπορούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία.

 • Ανάπτυξη ενός σχεδίου επικοινωνίας που περιλαμβάνει μια στρατηγική δέσμευσης και χρονοδιαγράμματος, καθώς και μια συνολική στρατηγική δραστηριοτήτων επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης).  Στη στρατηγική χρειάζεται να συμπεριληφθεί τουλάχιστον η προληπτική ενημέρωση του κοινού και η συμμετοχή των κύριων ομάδων εμπλεκομένων σε όλη την διαδικασία, αλλά με προσπάθεια για μια πιο διαδραστική συμμετοχή αν είναι δυνατόν (Βλ. παρακάτω ενότητα «Δραστηριότητες πέρα από τις βασικές απαιτήσεις») .

 • Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δεν είναι απλά αποδέκτες της πολιτικής αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διαδικασία σχεδιασμού.

 • Καθιέρωση των δραστηριοτήτων συμμετοχής ως μέρος των απαραίτητων διαδικασιών των πρακτικών σχεδιασμού.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Υπάρχουν τέσσερις βασικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία οι οποίες πρέπει να απαντώνται κατά την προετοιμασία της στρατηγικής συμμετοχής .

 • Γιατί; Για ποιο λόγο χρειάζεται η στρατηγική συμμετοχής; Πώς θα επηρεάσει τη στρατηγική;

 • Ποιος; Ποιος θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; Με ποιο τρόπο προσδιορίζονται αυτοί που θα συμμετάσχουν;

 • Πώς; Ποια είναι τα εργαλεία και οι τεχνικές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν;

 • Πότε; Πότε θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα οι διάφορες δραστηριότητες; Πότε δεν απαιτείται συμμετοχή;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Δημιουργία Σχεδίου για πιο ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών χρήσει ενός ευρύτερου φάσματος εργαλείων συμμετοχής σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού (π.χ. εκπαιδευτικά ταξίδια, εκδηλώσεις, φόρουμ στο διαδίκτυο).

 • Εξέταση του ενδεχόμενου συνεργασίας μέσω μιας μόνιμης «ομάδας συντονισμού».

 • Καθιέρωση (τεχνικών) συναντήσεων των σημαντικών εμπλεκόμενων (εταιρείες μεταφορών, εκπρόσωποι συμφερόντων, ιδιώτες επιχειρηματίες ή εξωτερικοί σύμβουλοι/ ειδικοί). Διεξαγωγή επίσημων ή/και άτυπων συναντήσεων ή ενημερώσεων προκειμένου να ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέρη ή να ζητείται η ανατροφοδότηση για τον καθορισμό του πλαισίου λήψης σημαντικών αποφάσεων. 

 • Διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε περισσότερες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων συμφερόντων.

 • Εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας και απόδοση περισσότερης δημοκρατικής, συμμετοχικής λήψης αποφάσεων στο σύνολο της διαδικασίας σχεδιασμού (Aaarhaus Convention - Σύμβαση του Άαρχους ).

 • Για προηγμένες πόλεις: συμμετοχή των ενδιαφερομένων ενεργά στην οργάνωση και τη διαχείριση των ΣΒΑΚ. Συμμετοχή των πολιτών ενεργά στην λήψη αποφάσεων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

 • Ολοκλήρωση του προγραμματισμού των κύριων δραστηριοτήτων συμμετοχής πριν την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού.

 • Συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών και των πολιτών σε ολόκληρη την διαδικασία σχεδιασμού, αλλά κυρίως στον εντοπισμό των προβλημάτων (Βλ. Δραστηριότητα 3.1), την ανάπτυξη σεναρίων (Βλ. Δραστηριότητα 3.2), την ανάπτυξη οράματος (Βλ. Δραστηριότητα 4.1),τα αντικείμενα (Βλ. Δραστηριότητα 5.1), τους στόχους (Βλ. Δραστηριότητα 5.2), τα μέτρα (Δραστηριότητες 6.1, 6.2, 6.4), το σχέδιο παρακολούθησης (Βλ. Δραστηριότητα 8.1), την δημιουργία της κυριότητας (Βλ. Δραστηριότητα 9.3), την διαχείριση και την επικοινωνία της εφαρμογής του σχεδίου (Βλ. Δραστηριότητες 10.2 και 10.3) και την επανεξέταση των επιτευγμάτων, καθώς και τον εντοπισμός των νέων προκλήσεων (Βλ. Δραστηριότητες 11.2 και 11.3).


ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Σχεδιασμός διαφορετικών στρατηγικών συμμετοχής.

 • Ανάπτυξη και αποδοχή σχεδίου επικοινωνίας

bottom of page