top of page

Lakes Network

ΑΡΘΡΟ 2o

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΑ

Α. Ως σκοποί της εταιρίας ορίζονται:

1. Η από κοινού και με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο δραστηριοποίηση για την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.

2. Ειδικότερα η κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα που είναι εγκαταστημένα στις χώρες των μελών καθώς και με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.

3. Η διενέργεια ερευνών για την αξιοποίηση νέων, απόλυτα συμβατών με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες, μορφών ανάπτυξης και η αλληλοενημέρωση των μελών επί των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών.

4. Η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου αλλά και με άλλους φορείς με παρόμοιους στόχους.

5. Η οργάνωση κοινών προγραμμάτων (προβολής, διαφήμισης, περιβάλλοντος, πολιτισμού κ.λπ.)

6. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση με την δημιουργία και την αξιοποίηση της τράπεζας πληροφοριών που σχετίζεται με την χρήση νέων τεχνολογιών.

7. Η περιβαλλοντική προστασία των λιμνών και των περιοχών γύρω από αυτές, που ανήκουν διοικητικά εντός των ορίων των συμμετεχόντων μελών (πλήρων, συνδεδεμένων, επιτίμων και αρωγών), δήμων, περιφερειών ή άλλων φορέων και οργανώσεων που τους παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση.

8. Η προστασία της βιοποικιλότητας και η διατήρηση των οικοσυστημάτων των περιοχών των λιμνών και των παρυδάτιων συστημάτων.

9. Η προώθηση της βιώσιμης χρήσης των λιμνών και της ανάπτυξής τους.

10. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των μελών του (πλήρων ή συνδεδεμένων ή επίτιμων ή αρωγών), για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών.

11. Η επικοινωνία με ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (έχουσες νομική προσωπικότητα ή μη) με παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο την προώθηση σχέσεων συνεργασίας με αυτές. Το «Δίκτυο» για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων προβαίνει σε κάθε ενέργεια και συμμετοχή που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των σκοπών του όπως στη διεξαγωγή μελετών, διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων ή άλλων συγγενών εκδηλώσεων σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε προγράμματα διεθνών φορέων.

Ως εκ τούτου, μεταξύ των σκοπών του Δικτύου συγκαταλέγονται και :

12. Η συνεργασία με οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν διεθνή χαρακτήρα, για την από κοινού εκπλήρωση ανάλογων σκοπών.

13. Η Μετεξέλιξη του «Δικτύου» σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 221 του ν. 3463/2006, την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ.1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας.

 

Β. Ως δραστηριότητες της εταιρίας που παρέχονται για λογαριασμό των μελών της και προς επίτευξη των σκοπών αυτής, ορίζονται ενδεικτικώς :

 • Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, προς τα μέλη του Δικτύου.

 • Η υλοποίηση έργων για λογαριασμό των μελών του ιδιαίτερα αυτών που δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική και τεχνική επάρκεια, ή δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.

 • Το Δίκτυο ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού απορρέουσες έννομες σχέσεις ως πληρεξούσιος διαχειριστής του δικαιούχου, διαχειριζόμενο τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου.

 • Η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας.

 • Η εκπόνηση, ωρίμανση και υλοποίηση μελετών, Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων, για λογαριασμό των μελών του, καθώς και η λήψη των απαραίτητων αδειών.

 • Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και λοιπών διαδικασιών προκήρυξης έργων, δράσεων και προμηθειών, σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους.

 • Η αξιολόγηση προσφορών (τεχνικών, οικονομικών), έργων, δράσεων και προμηθειών.

 •  Η παρακολούθηση, επίβλεψη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, δράσεων, υπηρεσιών και προμηθειών και έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, για λογαριασμό των μελών του.

 • Η υποστήριξη και διαχείριση σε συμπράξεις έργων και έργων παραχώρησης.

 • Η διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δράσεων.

 • Η ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα.

 • Η διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων και μη, για λογαριασμό των μελών του.

 • Η διαχείριση έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

 • Η προετοιμασία και σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη έργων και δράσεων, σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους για λογαριασμό των μελών.

 • Η εκπόνηση, ωρίμανση και υλοποίηση μελετών, κλπ για την δημιουργία τεχνητών λιμνών από τα μέλη του ή άλλους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

 • Η σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών του Δικτύου.

 • Η υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών του Δικτύου.

 • Η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), προς όφελος των μελών του.

 • Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε φορείς δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου για α) τη διαχείριση& διοίκηση (management) τεχνικών έργων και μελετών ΑΕΚΚ, β) τη διαχείριση ερευνητικών και εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, προς όφελος των μελών του Δικτύου.

 • Η σύνταξη, προώθηση, ανάληψη και διαχείριση προγραμμάτων οικονομικής και τεχνολογικής φύσεως μεταξύ ιδιωτών η δημόσιων φορέων η οργανισμών με αντικείμενο την μετάβαση στην κυκλική οικονομία, προς όφελος των μελών του.

 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του.

 • Η εκπόνηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ποιότητας.

 • Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών, των καλών πρακτικών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής και η συνεχή ενημέρωση των μελών σχετικά με την δυνατότητα υλοποίησης δράσεων καθώς και των πηγών χρηματοδότησης τους.

 • Η εκπόνηση ερευνών για λογαριασμό των μελών του.

 • Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, διοργάνωσης συνεδρίων, οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τα μέλη του Δικτύου.

 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, προς τα μέλη του Δικτύου.

 • Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση των δημοτών και του προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών του Δικτύου.

 • Η πληροφόρηση, η υποστήριξη, η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η προώθηση στην απασχόληση ειδικών ομάδων (όπως οι άνεργοι εργαζόμενοι απειλούμενοι από ανεργία, πρόσφυγες, μετανάστες, ρομά, Α.Μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργος ανήλικοι παραβάτες, κ.λ.π.), για λογαριασμό των μελών του ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ώστε να επιτευχθεί ομαλά και άμεσα η κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική τους ένταξη στο σύγχρονο περιβάλλον.

 • Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση ενεργειακών έργων για λογαριασμό των μελών. Ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος, η καταγραφή και παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των μελών. Η σύνταξη και παρακολούθηση ενεργειακών μελετών για συμμετοχή των μελών στο σύμφωνο των Δημάρχων.

 • Η ανάπτυξη λογισμικού ψηφιακών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες των μελών.

 • Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας για λογαριασμό των μελών.

 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της οργανωτικής δομής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών του Δικτύου.

 • Η εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών του Δικτύου.

 • Η παροχή τεχνογνωσίας για την ίδρυση και λειτουργία νέων δομών και θεσμών στα μέλη του.

 • Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών του Δικτύου.

 • Η παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών του Δικτύου.

 • Η εκπόνηση, σύνταξη, παρακολούθηση και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών του Δικτύου.

 • Η παροχή υπηρεσιών τουριστικής προβολής των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών.

 • Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τουριστικές δράσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μελών.

 • Η διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών & διεθνών προγραμμάτων.

 • Η επιδίωξη αναβάθμισης και διευκόλυνσης της λειτουργίας των μελών του με κατάθεση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, προκειμένου να θεσμοθετηθούν οι απαιτούμενες προς τούτο νομοθετικές ρυθμίσεις, με εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών αποδεκτών από τα μέλη, με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και γενικότερα με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 • Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλους Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Διεθνής Οργανισμούς, με ή χωρίς την συνεργασία άλλων φορέων, καθώς και η συμμετοχή του Δικτύου ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήμα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

 • Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση διαχείριση και αξιολόγηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας ή διεθνών προγραμμάτων, με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε. η στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων ή διαχείριση έργων με αναθέσεις σε τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

 • Η ενημέρωση, δικτύωση και οργάνωση των μελών του Δικτύου, προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να τις υλοποιούν μετά την έγκριση και να εκμεταλλεύονται κάθε δυνατή χρηματοδότηση, που αφορά στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κυκλικής οικονομίας και της οικοκαινοτομίας.

 • Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και σε οργανισμούς ή φορείς που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό που ο σκοπός τους έχει σχέση με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής,

 • Η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λογαριασμό των μελών.

 

Γ. Ως μέσα για την υλοποίηση των επιδιωκομένων σκοπών της εταιρίας, στο πλαίσιο της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, ορίζονται ενδεικτικώς : 

 • Η παροχή επιστημονικής και ερευνητικής υποστήριξη στις δραστηριότητες των μελών του. 

 • Η δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής με ικανή στελέχωση στην έδρα του Δικτύου, αλλά και στα υποκαταστήματα και παραρτήματα του για την κάλυψη των αναγκών του. 

 • Η ανάπτυξη μεθοδολογιών σύνταξης σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας για τα μέλη του και η αρωγή στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων. 

 • Η συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, Δήμους, Περιφέρειες, Ενώσεις Δήμων, άλλους φορείς της Τ.Α, με άλλους κοινωνικούς φορείς, για την ανάπτυξη δράσεων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 • Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, Δίκτυα Πόλεων της χώρας και του εξωτερικού, ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς. 

 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης για τους πολίτες και φορείς των μελών του, σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του. 

 • Η διενέργεια ερευνών ή μελετών που ανατίθενται από τα μέλη του. 

 • Κάθε άλλη ενέργεια χρήσιμη για την επίτευξη των σκοπών του.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

bottom of page