top of page

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Ένα καλό ΣΒΑΚ, δεν οδηγεί αυτόματα σε ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα. Είναι ζωτικής σημασίας η αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του σχεδίου και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διαχείρισης για την επίβλεψη της όλης προσπάθειας και τη διαχείριση των κινδύνων. Αυτό απαιτεί συμφωνίες με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των μέτρων. Η εφαρμογή είναι συντομότερη διαδικασία συγκρινόμενη με τον αρχικό σχεδιασμό του ΣΒΑΚ. Συνήθως περιλαμβάνει τη βελτίωση των στόχων, καθώς και το σχεδιασμό, την εξειδίκευση, τη διαχείριση, την διάχυση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων.

ΣΤΟΧΟΙ  

 • Να επισημοποιηθούν οι διακριτοί ρόλοι των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των μέτρων.

 • Να εξασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

 • Να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της όλης διαδικασίας.

 • Να επισημανθούν πιθανοί κίνδυνοι και συνέργειες.

 • Να διασφαλιστεί η διαφάνεια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 • Συμφωνία σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης και τις ευθύνες των εμπλεκόμενων στην υλοποίησης των μέτρων φορέων (Σχέδιο Εργασίας). 

 • Αξιολόγηση των κινδύνων και κατάρτιση σχεδίου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων. 

 • Μέτρα διασφάλισης της εφαρμογής του Σχεδίου Εργασίας και συμφωνία για τη μορφή των εκθέσεων προόδου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

GUIDEMAPS: ΟΔΗΓΙΕΣ Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργου

Η διαχείριση του έργου αφορά το συνολικό προγραμματισμό και συντονισμό του έργου, από την έναρξή του μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις των υπευθύνων λήψης αποφάσεων ή του αναθέτοντος φορέα πληρούνται εφόσον επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του σχεδίου εντός του προγραμματισμένου χρόνου, εντός προϋπολογισμού και πληρώντας όλα τα προαπαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. Η διαχείριση του σχεδίου καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα των μεταφορών και συνήθως το σχέδιο του έργου δομείται, σύμφωνα με τα ακόλουθα έξι στάδια:

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τον λεπτομερή καθορισμό του σχεδίου, είτε με βάση τους στόχους και το πρόγραμμα που ορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής υλοποίησης του ΣΒΑΚ (Βλ. Δραστηριότητες 5.1 και 7.2), είτε μέσω της άμεσης αναγνώρισης των προβλημάτων ή των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Περιλαμβάνει τον καθορισμό των αναγκών και τον προσδιορισμό των περιορισμών, καθώς και την επιλογή των δεικτών επίδοσης (Βλ. Δραστηριότητες 5.2 και 8.1).

2. ΓΕΝΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Αρκετές επιλογές (π.χ. διαφορετικά χαρακτηριστικά ή διαδρομές) πρέπει να προετοιμαστούν για να βρουν μια αποτελεσματική και επαρκή φόρμα, η οποία να μεγιστοποιεί την εμπλοκή και συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Διάφορα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία της δημιουργίας των διαφόρων επιλογών και εναλλακτικών.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιλογών σε σχέση με τις δυνητικές επιπτώσεις τους και την σχέση κόστους/οφέλους τους. Συνήθως, η διαδικασία αυτή αξιολογεί πολλές παραμέτρους, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στο περιβάλλον και την κοινωνία. Περιλαμβάνει μια τεχνική ανάλυση της κάθε επιλογής καθώς και αξιολόγηση του πιθανού βαθμού αποδοχής από το κοινό.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο φορέα (ή εξουσιοδοτημένο φορέα για τα μικρότερου εύρους έργα), λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης στο στάδιο 3. Περιλαμβάνει συμφωνία σχετικά με την προτιμώμενη επιλογή, ρυθμίσεις για το πότε το έργο θα υλοποιηθεί και από ποιον, και την κατανομή των πόρων (Βλ. Δραστηριότητες 7.1 και 7.2).

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και εργασίες πεδίου για να φέρουν το έργο στο σημείο λειτουργίας. Όσον αφορά τα έργα υποδομής, τελικές λεπτομέρειες που αφορούν τις φάσεις κατασκευής πρέπει να έχουν συμφωνηθεί καθώς και να έχουν ληφθεί οι απαραίτητες άδειες για την κατασκευή. Αυτό το στάδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και άλλες δράσεις, όπως η πρόσληψη προσωπικού, ενέργειες προώθησης και προβολής του έργου, ή μια εκστρατεία πληροφόρησης (Βλ. Δραστηριότητα 10.2).

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΒΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.3)

Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με την απόδοση του συστήματος αναλύονται για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι έχουν ικανοποιηθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις στο μελλοντικό σχεδιασμό έργων και μπορούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση της στρατηγικής της οποίας αποτελούσαν τμήμα.

ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • (i) Καθορισμός έργου και στόχων

 • (ii) Προσδιορισμός σχετικών εξειδικευμένων εμποδίων

 • (iii) Προσδιορισμός συγκεκριμένων στρατηγικών που πρέπει να προετοιμαστούν

 • (iv) Προσδιορισμός σταδίων του έργου

 • (v) Προσδιορισμός των απαιτήσεων σε πόρους

 • (vi) Καθορισμός βασικών δεξιοτήτων

Β. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

 • (i) Εξεύρεση κατάλληλων ατόμων και διαμόρφωση ομάδας έργου

 • (ii) Συμφωνία οργανωτικής δομής και διαδικασιών

 • (iii) Χρηματοδότηση ομάδας έργου

Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 • (i) Προετοιμασία ειδικών σχεδίων / στρατηγικών

 • (ii) Λεπτομερής υπολογισμός απαιτήσεων σε πόρους

 • (iii) Καθορισμός πιθανών κινδύνων και εμποδίων

Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 • (i) Διαχείριση Διαδικασίας

 • (ii) Έλεγχος δεδομένων, διαδικασίας και αποτελεσμάτων

 • iii) Άρση εμποδίων

 • (iv) Αξιολόγηση έργου

ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Σχέδιο Δράσης σχετικά με τις διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης και συμφωνία για τις ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων

 • Υλοποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων

 • Συμφωνία επί της μορφής των Εκθέσεων Προόδου

bottom of page