ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ESC THESSALONIKI

μεταξύ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και

ΚοινΣΕπ ESC

Άρθρο 10

Επίλυση Διαφορών

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Οι διαφορές θα παρακολουθούνται on line σε πλατφόρμα forum, όπως άλλωστε και όλες οι διαδικασίες.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών, συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε δύο πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS