ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ESC THESSALONIKI

μεταξύ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και

ΚοινΣΕπ ESC

Άρθρο 6

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:

από το Δήμο Θεσσαλονίκης,

1) ο κ. , …...........………….. που θα εκτελεί και χρέη προέδρου, αναπληρούμενος από τον κ……...............…….

2) ο κ  ……………….......……………. , αναπληρούμενος από τον κ..............……

και από την αφετέρου συμβαλλόμενη:

3) ο κος Δημήτρης Τσαϊλάς, αναπληρούμενος από τον κο Γιάννη Καπλανίδη.

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.

Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS