ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ESC THESSALONIKI

μεταξύ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και

ΚοινΣΕπ ESC

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου, έχοντας χρονικό ορίζοντα διακοσίων σαράντα (240) μηνών. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ___/____/2016 και λήξης η ___/____/2036.

Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS