ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1 Σκοπός

2 Ορισμοί

3 Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4 Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

5 Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

7 Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

8 Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

9 Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

10 Είδη Ενισχύσεων

11 Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

12 Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

13 Υποβολή αίτησης υπαγωγής

14 Διαδικασία αξιολόγησης

15 Ενστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

16 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

17 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση

18 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

19 Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

20 Καταβολή ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

21 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

22

23 Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

24 Μητρώο Αξιολογητών

25 Μητρώο Ελεγκτών

26 Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

27 Γνωμοδοτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

28 Καθορισμός ποσών ενισχύσεων στα επιμέρους καθεστώτα

29 Σύσταση και προκήρυξη καθεστώτων

30 Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων

31 Όρια Κοινοποίησης - Παρακολούθηση - Δημοσιότητα

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

32 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

33 Επιλέξιμες Δαπάνες

34 Είδος ενίσχυσης

35 Ύψος Ενίσχυσης

36 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 37 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 38 Επιλέξιμες Δαπάνες

Άρθρο 39 Είδη ενίσχυσης

Άρθρο 40 Ύψος Ενίσχυσης

Άρθρο 41 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

42 Ορισμός, δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

43 Επιλέξιμες Δαπάνες

44 Είδη ενίσχυσης

45 Ύψος Ενίσχυσης

46 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ

47 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

48 Επιλέξιμες δαπάνες

49 Είδη ενισχύσεων

50 Ύψος ενισχύσεων

51 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

52 Δικαιούχοι ενίσχυσης

53 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

54 Επιλέξιμες δαπάνες

55 Είδη ενισχύσεων

56 Ύψος Ενισχύσεων

57 Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας

58 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

59 Έννοια και σκοπός

60 Είδη ενισχύσεων

61 Διαχείριση και εποπτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

62 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

63 Είδη ενισχύσεων

64 Διαδικασία

KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

65 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

66 Επιλέξιμες δαπάνες

67 Είδος Ενίσχυσης

68 Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

69 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

70 Σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου

71 Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής

72 Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ)

73 Λειτουργική Υποστήριξη

74 Λειτουργικοί Πόροι

75 Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

76 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)

77 Τμηματική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και στο Ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

78 Ρυθμίσεις θεμάτων του Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

79 Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

80 Καθορισμός παραβόλων για την εκτέλεση διαδικασιών ελέγχου επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)

81 Θέματα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ)

Άρθρο 82 Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 33/2011 (Α΄ 83)

83 Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 157/2013 (Α΄ 249)

84 Θέματα Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού

85 Μεταβατικές διατάξεις

86

Αναπτυξιακός Νόμος

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4399

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ

Άρθρο 50: Ύψος ενισχύσεων

  1. Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση:

    • α) τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 και

    • β) τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορί- ζονται στο άρθρο 11, για τις αντίστοιχες δαπάνες των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 48.

  2. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%).

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58  59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86

Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS