άρθρο 12 του ν. 2716-1999 - Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις - (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999)
 1. Οι  Κοινωνικοί  Συνεταιρισμοί  Περιορισμένης  Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποβλέπουν  στην  κοινωνικο-οικονομική  ενσωμάτωση  και  επαγγελματική ένταξη  των  ατόμων  με  σοβαρά  ψυχοκοινωνικά  προβλήματα  και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.  Οι  Κοι.Σ.Π.Ε.  είναι  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  με περιορισμένη  ευθύνη  των  μελών  τους,  έχουν  εμπορική  ιδιότητα  και αποτελούν  Μονάδες  Ψυχικής  Υγείας,  οι  οποίες  εντάσσονται  στους  Τομείς Ψυχικής  Υγείας.  Η  μέριμνα  για  την  ανάπτυξή  τους  και  η  εποπτεία  τους ανήκουν  στον  Υπουργό  Υγείας  και  Πρόνοιας  και  ασκούνται  μέσω  της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. 

 2. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης μπορούν να είναι ταυτόχρονα  παραγωγικέςκαταναλωτικέςεμπορικέςπρομηθευτικές, μεταφορικέςτουριστικέςοικοδομικέςπιστωτικέςαναπτυξιακές, κοινωνικέςεκπαιδευτικές  και  πολιτιστικές  μονάδες  και  να  αναπτύσσουν οποιαδήποτε  οικονομική  δραστηριότητα (αγροτική,  κτηνοτροφική, μελισσοκομική,  αλιευτική, δασική,  βιομηχανική,  βιοτεχνική,  ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης).  

  Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί :

  • α)  Να  ιδρύουν  και  να  διατηρούν  καταστήματα  πώλησης  και υποκαταστήματα οπουδήποτε

  • β) Να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εφόσον η συμμετοχή αυτή  επιτρέπεται  από  τις  ειδικές  κατά  περίπτωση  διατάξεις.  Ειδικότερα, μπορεί  να  συμμετέχουν  σε  Ευρωπαϊκούς  Ομίλους  Οικονομικού  Σκοπού

   (Ε.Ο.Ο.Σ.),  ΚοινοπραξίεςΕταιρείες  Περιορισμένης  Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και Δημοτικές Επιχειρήσεις

  • γ)  Να  συμμετέχουν  σε  αναπτυξιακά  προγράμματα  ή  να  συμμετέχουν  με άλλες  επιχειρήσεις  ή  εταιρείες  στην  πραγματοποίησή  τους  και  να συνεργάζονται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις  κάθε  τύπου,  οι  οποίες  έχουν  ως  αντικείμενο  την  ανάπτυξη δραστηριοτήτων, από αυτές που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. 

   Οι Κοινωνικοί  Συνεταιρισμοί  Περιορισμένης Ευθύνης  έχουν έδρα τους το δήμο  στον  οποίο εδρεύει η  διοίκησή τους.  Η  επωνυμία τους περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και την  έδρα.  Μπορεί  να  περιλαμβάνει  και  διακριτικό  τίτλο.  Σε  κάθε  Τομέα Ψυχικής  Υγείας  συστήνεται  και  λειτουργεί  αποκλειστικά  ένας  Κοινωνικός Συνεταιρισμός  Περιορισμένης  Ευθύνης.  Η  επωνυμία  των  Κοινωνικών Συνεταιρισμών  Περιορισμένης  Ευθύνης  διακρίνεται  από  την  επωνυμία άλλων συνεταιρισμών, οι οποίοι εδρεύουν στον ίδιο δήμο, αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στον ίδιο Τομέα Ψυχικής Υγείας και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή  σκοπό.  Στην  επωνυμία  δεν  επιτρέπεται  να  περιλαμβάνονται ονόματα φυσικών προσώπων ή επωνυμίες άλλων νομικών προσώπων. 

 3. Η σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε. ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του  ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α`) χωρίς  τον  περιορισμό  για υπογραφή  του  καταστατικού  από  εκατό (100) τουλάχιστον  πρόσωπα  αν πρόκειται για καταναλωτικό συνεταιρισμό. Απαιτείται άδεια σκοπιμότητας, η οποία χορηγείται από  τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά  από εξέταση του προτεινομένου καταστατικού και αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες των  Μονάδων  Ψυχικής  Υγείας,  τα  αναπτυξιακά  δεδομένα  της  περιοχής δράσης και η γνώμη του Τομέα Ψυχικής Υγείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 4 έως 8 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 εκτός από τα εδάφια δ` και ε` της παρ. 4

 4. Μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. μπορούν να γίνουν:

  • α)  Φυσικά  πρόσωπα,  ενήλικες  ή  ανήλικοι  τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) ετών,  οι  οποίοι  λόγω  ψυχικής  διαταραχής  έχουν  ανάγκη  αποκατάστασης, όπως  αυτή  προσδιορίζεται  από  την  αντίστοιχη  Τομεακή  Επιτροπή  Ψυχικής Υγείας,  ανεξάρτητα  από  τη  διαγνωστική  κατηγορία,  το  στάδιο  της  νόσου και  τη  διαμονή (Προσωπική  Κατοικία,  Μονάδες  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  του  παρόντος  νόμου,  νοσοκομεία  του  Ε.Σ.Υ.,  κυρίως ψυχιατρικά,  Πανεπιστημιακά  Ψυχιατρικά  Νοσοκομεία  ή  άλλες  Μ.Ψ.Υ.), χωρίς  να  απαιτείται  να  έχουν  την  ικανότητα  για  δικαιοπραξία,  κατά παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  Αστικού  Κώδικα  και  των  νόμων  Περί Συνεταιρισμών. Τα  μέλη αυτής  της κατηγορίας αποτελούν  τουλάχιστον  το 35% του συνόλου των μελών. 

  • β)  Ενήλικες  που  εργάζονται  στο  χώρο  της  ψυχικής  υγείας,  όπως εργοθεραπευτές,  εκπαιδευτές  και  άλλες  κατηγορίες  επαγγελματιών  της ψυχικής  υγείας.  Επιτρέπεται  η  συμμετοχή  των  δημοσίων  υπαλλήλων  ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων κλάδου Ε.Σ.Υ. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των μελών. 

  • γ)  Δήμοι,  Κοινότητες  ή  άλλα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  ή ιδιωτικού  δικαίου,  εφόσον  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  των συνεταιρισμών,  και  ειδικότερα  τα  νοσοκομεία  του  Ε.Σ.Υ.,  κυρίως  τα Ψυχιατρικά  Νοσοκομεία,  τα  Γενικά  Νοσοκομεία,  τα  Πανεπιστήμια Ψυχιατρικά  Νοσοκομεία,  τα  Ν.Π.Ι.Δ.  τα  οποία  έχουν  αναπτύξει  Μονάδες Ψυχικής Υγείας και υπάγονται στον κατά περίπτωση Τομέα Ψυχικής Υγείας.

   Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των μελών. 

    Μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. δεν μπορεί να γίνουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό, ο οποίος έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και έχει την έδρα του στον ίδιο Τομέα Ψυχικής Υγείας.

 5. Τα μέλη των συνεταιρισμών μπορεί να απασχολούνται στους Κοι.Σ.Π.Ε. ως εξής:

  • α)  Τα  μέλη  της  πρώτης  κατηγορίας  μπορεί  να  παρέχουν  εργασία  στους Κοι.Σ.Π.Ε. και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και το χρόνο  της  εργασίας  τους,  όπως  προβλέπεται  από  τον  κανονισμό εσωτερικής  λειτουργίας  του  κατά  περίπτωση  Κοι.Σ.Π.Ε.  Αν  τα απασχολούμενα  μέλη  της  κατηγορίας  αυτής  έχουν  σύνταξη  γήρατος  ή αναπηρίας  ή  επίδομα  πρόνοιας  ή  επιδόματα  επανένταξης  ή  οποιασδήποτε μορφής  νοσήλιο  ή  παροχή,  δεν  χάνουν  αυτές  τις  παροχές,  αλλά συνεχίζουν  να  τις  εισπράττουν  ταυτόχρονα  και  αθροιστικά  με  την  αμοιβή τους  από  το  συνεταιρισμό.  Αν  τα  απασχολούμενα  μέλη  της  πρώτης κατηγορίας  της  παρ. 6 εδ.  α`  δεν  είναι  ασφαλισμένα,  ούτε  καλύπτονται από  τις  διατάξεις  των  παραγράφων 1 και 2 του  άρθρου 18 του  ν. 2072/1992  ασφαλίζονται  από  τους  Κοι.Σ.Π.Ε.  στους  αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς των κλάδων τους. 

  • β) Τα μέλη της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να παρέχουν εργασία στους συνεταιρισμούς, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με τους όρους που  προβλέπονται  από  το  καταστατικό  και  τον  κανονισμό  εσωτερικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα, εργαζόμενοι σε Μονάδα Ψυχικής  Υγείας του Τομέα  Ψυχικής  Υγείας  με  την  οποία  οι  συνεταιρισμοί  συνεργάζονται  για επιστημονικούς,  εκπαιδευτικούς  και  θεραπευτικούς  σκοπούς  μπορεί  να απασχολούνται  παράλληλα,  να  μετακινούνται  ή  να  αποσπώνται  με  τη συναίνεσή  τους  στους  Κοι.Σ.Π.Ε.  Τα  απασχολούμενα  μέλη  αυτής  της κατηγορίας δεν αμείβονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. Οι συνεταιρισμοί οφείλουν μόνο  να καταβάλουν σε  αυτά  τις δαπάνες  στις  οποίες  υποβλήθηκαν  λόγω της εργασίας τους σε αυτούς. 

 6. Τα ιδρυτικά μέλη  γίνονται  μέλη των  Κοι.Σ.Π.Ε.  με την  υπογραφή του καταστατικού.  Η  εγγραφή  νέων  μελών  είναι  πάντοτε  ελεύθερη  σε  νομικά και φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού. Η διαδικασία εγγραφής διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1667/1986  άρθρο 2 παράγραφοι 4-6. Τα  μέλη  μπορεί  να  αποχωρήσουν από  τους  Κοι.Σ.Π.Ε.  με  γραπτή  δήλωσή  τους,  που  υποβάλλεται  στο  Δ.Σ. τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την αποχώρηση μελών πριν από  τη συμπλήρωση του παραπάνω  χρονικού διαστήματος. Το μέλος διαγράφεται  από  τους  συνεταιρισμούς  στις  περιπτώσεις  που  προβλέπει  το καταστατικό  ή  αν  λόγω  μη  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεών  τους βλάπτονται  τα  συμφέροντα  των  Κοι.Σ.Π.Ε.  Στα  μέλη  που  αποχωρούν  ή διαγράφονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν  το  αργότερο  τρεις (3) μήνες από  την  έγκριση  του  ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή. 

 7. Κάθε μέλος εγγράφεται με μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα που καθορίζεται στο καταστατικό. Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η εισφορά της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση  του  συνεταιρισμού  ή  από  την  εγγραφή  του  μέλους.  Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε μέλος έως 5 προαιρετικών  μερίδων,  εκτός  από  την  υποχρεωτική  μερίδα  και  να  ορίζει χωρίς  περιορισμό  τον  αριθμό  προαιρετικών  μερίδων  που  μπορούν  να αποκτήσουν  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  ή  νομικά  πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  που  υπάγονται  στον ευρύτερο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι  ίση  με  την  αξία  της  υποχρεωτικής.  Για  την  απόκτηση  της υποχρεωτικής  ή  των  προαιρετικών  μερίδων  τα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου δικαίου  εγγράφουν  στον  προϋπολογισμό  τους  ανάλογη  πίστωση  για  το σκοπό  αυτόν.  Η  μεταβίβαση  της  συνεταιριστικής  μερίδας  σε  τρίτο  γίνεται εγγράφως  ύστερα  από  συναίνεση  του  Δ.Σ.,  εφόσον  στο  πρόσωπο  του τρίτου συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους.  

  Η  προαιρετική  συνεταιριστική  μερίδα  μπορεί  να  μεταβιβάζεται  χωρίς προηγούμενη  άδεια  του  Δ.Σ.  σε  άλλο  μέλος  του  Κοι.Σ.Π.Ε.  Ισχύουν  οι διατάξεις  της  παρ. 5 του  άρθρου 3 του  ν. 1667/1986. Η  συνεταιριστική ιδιότητα  δεν  κληρονομείται  ούτε  κληροδοτείται.  Στους  κληρονόμους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα. 

 8. Τα δικαιώματα των  μελών  διέπονται  από  τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του  ν. 1667/1986. Κάθε  νέο  μέλος  υποχρεούται  να  καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία  του  συνεταιρισμού,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  τον  ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει καταβολή μικρότερης εισφοράς ή συμβολικής αξίας  εισφορά  για  τα  μέλη  της  πρώτης  και  δεύτερης  κατηγορίας.  Το καταστατικό  μπορεί  να  ορίζει  ότι  τα  μέλη  υποχρεούνται  να  καταβάλουν ορισμένο  χρηματικό  ποσό  για  την  κάλυψη  ζημιών  των  συνεταιρισμών  και μόνο ύστερα από  απόφαση  της Γ.Σ. Τα  μέλη ευθύνονται για τα χρέη των συνεταιρισμών σε τρίτους μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδας

  Η ευθύνη των μελών υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνουν μέλη και δεν περιλαμβάνει τα  χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έξοδο του μέλους ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης. Δεν απαγγέλλεται ποτέ προσωπική κράτηση κατά των μελών των  οργάνων  των  συνεταιρισμών  για  χρέη  προς  τρίτους  και  προς  το Δημόσιο, καθώς και για χρέη μεταξύ μελών και συνεταιρισμών

 9. Το  Δ.Σ.  αποτελείται  από  επτά (7) τακτικά  μέλη  και  ισάριθμα αναπληρωματικά  που  εκλέγονται  από  τη  Γ.Σ.  Η  σύνθεση του  Δ.Σ.  είναι  η ακόλουθη : Πέντε (5) μέλη της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, καθώς και δύο (2) μέλη  της  πρώτης  κατηγορίας  του  παρόντος  άρθρου  εφόσον  δεν τελούν σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. 

  Το Δ.Σ., με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία πρόεδρο, ταμία και γραμματέα. Δεν μπορεί να  εκλεγούν  στη  θέση  του  προέδρου,  γραμματέα  και  ταμία  μέλη  της πρώτης  κατηγορίας.  Το  Δ.Σ.  μέσα  σε  τρεις (3) μήνες  πρέπει  να  δηλώσει την εκλογή του για  καταχώριση  στο μητρώο συνεταιρισμών του αρμοδίου Ειρηνοδικείου.  Η  διάρκεια  της  θητείας  του  Δ.Σ.  είναι  τριετής  και παρατείνεται μέχρι την εκλογή  νέου Δ.Σ. το  πολύ για  τρεις (3) μήνες. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη, όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του.

  Βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα, όταν  παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον  μέλη  του.  Οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  με  πλειοψηφία  των παρόντων μελών. Σε  περίπτωση άρτιου αριθμού, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. 

  Οι  αποφάσεις  καταχωρούνται  από  το  γραμματέα  στο  βιβλίο  πρακτικών του Δ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986.

 10. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από  τη  Γ.Σ..  Το  ίδιο  μέλος  δεν  μπορεί  να  μετέχει  στο  Ε.Σ.  και  στα  Δ.Σ.. Μέλη  των  Κοι.Σ.Π.Ε.  της  πρώτης  κατηγορίας  δεν  μετέχουν  στο  Ε.Σ..  Τα μέλη  του  Ε.Σ,  και  του  Δ.Σ.  δεν  επιτρέπεται  να  έχουν  μεταξύ  τους συγγένεια  μέχρι  δεύτερο  βαθμό  ή  να  είναι  σύζυγοι.  Αν  τα  μέλη  του συνεταιρισμού είναι λιγότερα από είκοσι (20) δεν απαιτείται η εκλογή Ε.Σ., εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό. Μείωση των μελών κάτω των πενήντα (50) δεν  θίγει  τη  σύνθεση  και  τη  λειτουργία  του  Ε.Σ.  μέχρι  τη λήξη  της  θητείας  του.  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  ανάλογα  οι  διατάξεις της παρ. 9. Το Ε.Σ. ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ., καθώς και την τήρηση των αποφάσεων  της  Γ.Σ.  από  το  Δ.Σ..  Το  Ε.Σ.  έχει  δικαίωμα  και  καθήκον  να λαμβάνει  γνώση  οποιουδήποτε  βιβλίου,  εγγράφου  ή  στοιχείων  των συνεταιρισμών,  να  διενεργεί  λογιστικό  και  διαχειριστικό  έλεγχο  και  να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

  Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έναν  ειδικό  σύμβουλο  ή  εμπειρογνώμονα.  Το  Ε.Σ.  αν  διαπιστώσει παραβάσεις  του  νόμου,  του  καταστατικού  ή  των  αποφάσεων  της  Γ.Σ.  εκ μέρους  του  Δ.Σ.  ή  παρατυπίες  ως  προς  τη  διαχείριση,  που  βλάπτουν  τα συμφέροντα  των  συνεταιρισμών,  υποδεικνύει  εγγράφως  την  επανόρθωσή τους και ζητεί εκτάκτως από το Δ.Σ. τη σύγκληση της Γ.Σ..

 11. Η  Γενική  Συνέλευση  των  μελών  είναι  το  ανώτατο  όργανο  του Κοι.Σ.Π.Ε,,  αποφασίζει  για  κάθε  υπόθεση  που  δεν  υπάγεται  στην αρμοδιότητα  άλλου  οργάνου  κοι  έχει  την  εποπτεία  και  τον  έλεγχο  των οργάνων της Διοίκησης. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. εκτός από τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.1667/1986, υπάγονται:

  • α)  Η  έγκριση  για  συμμετοχή  σε  Ευρωπαϊκούς  Ομίλους  οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.),  σε  Εταιρείες  ή  Επιχειρήσεις  δημόσιου  συμφέροντος, καθώς και η αποχώρηση από αυτές.

  • β)  Η  έγκριση  για  συμμετοχή  των  συνεταιρισμών  σε  Κοινοπραξίες  ή Ενώσεις  συνεταιριστικές  ανώτερου  βαθμού  και  η  αποχώρησή  τους  από αυτές.

  • γ)  Η  παύση  των  μελών  των  οργάνων  της  Διοίκησης,  οποτεδήποτε  για σπουδαίο λόγο και κυρίως για παράβαση καθήκοντος ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση. 

   Η  Γ.Σ.  απαρτίζεται  από  όλα  τα  μέλη  που  συνέρχονται  σε  τακτική  ή έκτακτη  συνεδρίαση  όπως  ορίζει  ο  παρών  νόμος.  Όλα  τα  μέλη  των Κοι.Σ.Π.Ε.,  ανεξάρτητα  από  κατηγορία,  μετέχουν  και  ψηφίζουν αυτοπροσώπως,  εκτός  αν  το  καταστατικό  προβλέπει  την  αντιπροσώπευση διαμέσου  άλλου  μέλους  εξουσιοδοτημένου  από  αυτά.  Ειδικότερα  τα  μέλη της πρώτης κατηγορίας παρέχουν έγκυρη εξουσιοδότηση κατά παρέκκλιση των  διατάξεων  του  Αστικού  Κώδικα  για  δικαιαπρακτική  ικανότητα.  Η εξουσιοδότηση  γενικά  παρέχεται  με  απλό  έγγραφο.  Κάθε  παριστάμενο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόν μέλος.

   Θέματα  σύγκλησης,  λειτουργίας  και  εγκυρότητας  των  αποφάσεων  της Γ.Σ. ρυθμίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2-6 και 8 του άρθρου 5  του  ν.1667/1986.  Η  σύγκληση  της  Γ.Σ.  γνωστοποιείται  και  στη Διεύθυνση  Ψυχικής  Υγείας.  Αιτήματα  για  σύγκληση  έκτακτης  Γ.Σ. υποβάλλονται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη στα οποία περιλαμβάνονται και μέλη του εδαφίου α` της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

 12. 12. Οι πόροι των συνεταιρισμών προέρχονται από:

  • α)  Επιχορήγηση  από  τον  Τακτικό  Κρατικό  Προϋπολογισμό  ή  το Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  αποκλειστικά  για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς.

  • β) Χρηματοδότηση από Εθνικούς Οργανισμούς, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  Αναπτυξιακά  Προγράμματα,  καθώς  και  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς.

  • γ)  Κληροδοτήματαδωρεές  και  παραχωρήσεις  της  χρήσης  περιουσιακών στοιχείων.

  • δ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων των Κοι.Σ.Π.Ε..

  • ε) Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων.

   • Το κεφάλαιο των Κοι.Σ.Π.Ε. απαρτίζεται από:

  • α) τις συνεταιριστικές μερίδες,

  • β) το τακτικό αποθεματικό,

  • γ) το έκτακτο αποθεματικό,

  • δ) τα ειδικά αποθεματικά του παρόντος άρθρου και τα ειδικά αποθεματικά που τυχόν αποφασίζει η Γ.Σ..

   • Τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται από την παρακράτηση τουλάχιστον του ενός  εικοστού (1/20) των  καθαρών  κερδών  χρήσης.  Η  συγκεκριμένη παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το  ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί  με  τη  συνολική  αξία  των  συνεταιριστικών  μερίδων.  Επιπλέον περιέρχεται  στο  τακτικό  αποθεματικό  κάθε  άλλο  έσοδο  για  το  οποίο  δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό.

    Ειδικό  αποθεματικό  σχηματίζεται  από  την  εισφορά  νέων  μελών  ανάλογη προς την καθαρή περιουσία των Κοι.Σ.Π.Ε., όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό  της  τελευταίας  χρήσης.  Το  καταστατικό  μπορεί  να  ορίζει  την καταβολή μικρότερης εισφοράς. 

    Τα  μέλη  που  είναι  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  μη  κερδοσκοπικό  Ν.Π.Ι.Δ  του  ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να μην εισπράττουν τα καθαρά κέρδη χρήσης,  με  απόφαση  του  διοικούντος  οργάνου  τους,  για  το  σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη ζημιών των Κοι.Σ.Π.Ε. και κυρίως για την ανταλλαγή  από  έκτακτη  εισφορά  των  συγκεκριμένων  μελών  που  δεν εισέπραξαν τα διανεμηθέντα καθαρά κέρδη.

    Οι  επιχορηγήσεις  από  τον  Τακτικό  Κρατικό  Προϋπολογισμό,  το Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  τα  Αναπτυξιακά  Προγράμματα,  την Ευρωπαϊκή  Ένωση,  καθώς  και  τα  έσοδα  από  χαριστική  αιτία,  εφόσον  ο σκοπός  τους  δεν  ορίζεται  ειδικά,  αποτελούν  ειδικό  αποθεματικό  για  την κάλυψη  των  προγραμμάτων,  των  εργασιών,  των  δαπανών  και  των αναγκών των Κοι.Σ.Π.Ε..

    Σε περίπτωση διάλυσης των συνεταιρισμών το ειδικό αυτό αποθεματικό δεν διανέμεται εξίσου στα μέλη του, αλλά διατίθεται για παρεμφερείς σκοπούς.

    Εκτός  από τα αποθεματικά που  προβλέπονται  στον παρόντα  νόμο  και  στο καταστατικό, η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό έκτακτων και ειδικών αποθεματικών.

    Μετά  την  αφαίρεση  των  αποθεματικών,  το  υπόλοιπο  των  καθαρών κερδών  διανέμεται  μεταξύ των μελών. Ειδικότερα,  αν  το  καταστατικό δεν ορίζει  διαφορετικά,  τα  μισά  καθαρά  κέρδη  διανέμονται  ανάλογα  με  τις συνεταιριστικές  μερίδες,  με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  του  παρόντος άρθρου και του καταστατικού και τα άλλα μισά ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ποσοστιαίας συμμετοχής.

 13. Πέραν των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1667/1986, οι οποίες  ρυθμίζουν  θέματα  διαχείρισης,  οι  Κοι.Σ.Π.Ε.  υποχρεούνται  να δημοσιεύσουν περίληψη του ισολογισμού τους στον αθηναϊκό ή επαρχιακό τύπο, αναλόγως της έδρας τους. 

  • Οι Κοι.Σ.Π.Ε. τηρούν τα εξής βιβλία:

   • α) βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία,

   • β)  ημερολόγιοβιβλίο  απογραφών  κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας  και βιβλία επιστολών που προβλέπει η εμπορική νομοθεσία

   • γ) βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

   • δ) βιβλίο πρακτικών Ε.Σ.

   • ε) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ., στα οποία καταχωρούνται τα πρακτικά των αντίστοιχων οργάνων,

   • στ)  βιβλίο  μητρώου  μελών  Κοι.Σ.Π.Ε.,  στο  οποίο  καταχωρούνται  με χρονολογική  σειρά  η  ημερομηνία  εγγραφής,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του μέλους, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους, η εισφορά νέων μελών και η χρονολογία τυχόν  αποχώρησης  ή διαγραφής των μελών.  Τα  βιβλία  υπό στοιχεία (γ)  έως (στ)  θεωρούνται  πριν  από  τη  χρήση  τους  από  το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύουν οι συνεταιρισμοί. 

 14. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. διαλύονται :

  • α) Αν τα μέλη τους μειωθούν κάτω των δέκα (10). 

  • β) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς τους, όπως ορίζεται στο καταστατικό. 

  • γ) Αν αποφασίσει η Γ.Σ.

  • δ)  Αν  κηρυχθούν  σε  πτώχευση,  μόνο  αφού  αποτύχει  η  διαδικασία  για έκτακτη εισφορά κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

   Η  σχετική  διαπιστωτική  πράξη  καταχωρείται,  με  μέριμνα  του  Δ.Σ.,  στο μητρώο  συνεταιρισμών  του  Ειρηνοδικείου  στην  περιφέρεια  του  οποίου εδρεύουν οι Κοι.Σ.Π.Ε. 

   • Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 4 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1667/1986

    Αν  αποτύχει  η  διαδικασία  η  οποία  προβλέπεται  στην  παρ. 1 του  άρθρου 11 του ν. 1667/1986, οι Κοι.Σ.Π.Ε. κηρύσσονται σε πτώχευση με απόφαση του  αρμοδίου  Ειρηνοδικείου,  ύστερα  από  δήλωση  του  Δ.Σ.  των συνεταιρισμών ή αίτηση οποιουδήποτε δανειστή. 

    Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της δήλωσης ή αίτησης για την κήρυξη  σε  πτώχευση  των  συνεταιρισμών,  το  Δ.Σ.  είναι  υποχρεωμένο  να δηλώσει στο Ειρηνοδικείο αν θα καταβληθούν τα χρέη των συνεταιρισμών ή αν η διαφορά μεταξύ παθητικού και ενεργητικού μειώθηκε κάτω από το ένα τρίτο (1/3). 

    Μετά  την  πάροδο  του  τριμήνου,  πριν  από  τη  λήψη  οποιοδήποτε  άλλου μέτρου,  ο  Ειρηνοδίκης  συγκαλεί  τους  δανειστές  για  συμβιβασμό.  Κατά  το συμβιβασμό,  στη  συνέλευση  των  δανειστών  προεδρεύει  ο  Ειρηνοδίκης.  Ο συμβιβασμός, εφόσον επιτευχθεί, επικυρώνεται από το Ειρηνοδικείο. Μετά την επικύρωση οι συνεταιρισμοί συνεχίζουν τις εργασίες τους. Η απόφαση αυτή  κοινοποιείται  στη  Διεύθυνση  Ψυχικής  Υγείας  με  φροντίδα  του  Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. 

    Σε περίπτωση που αποτύχει ο συμβιβασμός, το Ειρηνοδικείο κηρύσσει σε πτώχευση  τους  συνεταιρισμούς.  Από  την  κήρυξή  τους  σε  πτώχευση  οι συνεταιρισμοί διαλύονται. 

    Αρμόδιο  δικαστήριο  για  την  πτώχευση  είναι  το  Ειρηνοδικείο  της  έδρας των  συνεταιρισμών.  Καθήκοντα  εισηγητή  δικαστή  εκτελεί  ο  Ειρηνοδίκης.

    Σύνδικος  διορίζεται  αυτός  που  υποδεικνύει  η  πλειοψηφία  των  δανειστών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει. 

 15. Πέντε (5) τουλάχιστον  Κοι.Σ.Π.Ε. που  διέπονται  από  αυτό  το  άρθρο μπορεί να συστήσουν. Ένωση Κοι.Σ.Π.Ε. με σκοπό  το συντονισμό  και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Η Γ.Σ. της  Ένωσης απαρτίζεται από τους  αντιπροσώπους  των  συνεταιρισμών - μελών.  Οι  αντιπρόσωποι εκλέγονται  από  τη  Γ.Σ.  κάθε  Κοι.Σ.Π.Ε.  σε  αναλογία  ένα  ανά  δέκα (10) μέλη. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. 

  Οι Ενώσεις Κοι.Σ.Π.Ε. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. που διέπονται από αυτό το άρθρο μπορεί  να  συστήσουν  την  Πανελλήνιο  Ομοσπονδία  Ενώσεων  Κοινωνικών Συνεταιρισμών.  Η  Π.Ο.Ε.  Κοι.Σ.Π.Ε.  έχει  ως  σκοπό  τη  γενικότερη εκπροσώπηση  και  το  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων  της  κοινωνικοοικονομικής  ενσωμάτωσης,  της  επαγγελματικής  ένταξης  ατόμων  με ψυχοκοινωνικά  προβλήματα.  Κάθε  Ένωση  Κοι.Σ.Π.Ε.  και  κάθε  Κοι.Σ.Π.Ε. συμμετέχει  στη  Γ.Σ.  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Κοι.Σ.Π.Ε.  με  δύο (2) αντιπροσώπους.  Κάθε  αντιπρόσωπος  διαθέτει  μία  ψήφο.  Οι  αντιπρόσωποι εκλέγονται  από  τη  Γ.Σ.  της  Ένωσης  Κοι.Σ.Π.Ε.  ή  των  Κοι.Σ.Π.Ε.  Στις Ενώσεις  Κοι.Σ.Π.Ε.  και  στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 16. Το  Δ.Σ.  μπορεί  να  προσλάβει  εργαζόμενους που δεν είναι μέλη  των Κοι.Σ.Π.Ε. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη των συνεταιρισμών μπορεί να παρίστανται  στη  Γ.Σ.  και  να  εκφέρουν  τη  γνώμη  τους  χωρίς  δικαίωμα ψήφου, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό. 

 17. Το Δημόσιο, οι Δημόσιοι Οργανισμοί, οι Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα προμηθεύονται αγαθά και δέχονται υπηρεσίες από τους  Κοι.Σ.Π.Ε.  Η  προμήθεια  αγαθών  και  η  παροχή  υπηρεσιών  της παραγράφου αυτής απαλλάσσεται από κάθε κράτηση υπέρ τρίτουΤο Δημόσιο, οι  Δημόσιοι Οργανισμοί, οι  Ο.Τ.Α.  α` και β`  βαθμού και  τα νομικά  τους  πρόσωπα  επιτρέπεται  να  παραχωρούν  κατά  χρήση  στους Κοι.Σ.Π.Ε.  πράγματα  κινητά  ή  ακίνητα  και  κάθε  μορφής  εγκαταστάσεις.Ειδικότερα,  το  ίδιο  ισχύει  για  νοσοκομεία  του  ν.δ. 2592/1953 και  του  ν. 1397/1983, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και  λοιπές  Μ.Ψ.Υ. που  λειτουργούν  ως  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  Ν.Π.Ι.Δ.  Παραχώρηση  κατά  χρήση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων και κάθε μορφής εγκαταστάσεων, που έχει πραγματοποιηθεί  μέχρι  τη  θέση  σε  ισχύ  του  παρόντος  σε  άτυπες συνεταιριστικές  δραστηριότητες  ή  σε  μονάδες  επανένταξης  ή αποκατάστασης που δημιουργήθηκαν με τον Καν. 815/1984, διατηρούνται μέχρι  τη  σύσταση  των  Κοι.Σ.Π.Ε.  Μετά  τη  σύσταση  των  Κοι.Σ.Π.Ε. επιτρέπεται η κατά παραχώρηση χρήση. Τα  καταστατικά  ή  τροποποιήσεις  των  καταστατικών  των  Κοι.Σ.Π.Ε. πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων, δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. απαλλάσσονται από κάθε φόρο άμεσο, έμμεσο ή υπέρ τρίτων εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1642/1986 όπως ισχύει. 

 18. Οι  Κοι.Σ.Π.Ε.  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  παρόντος  και συμπληρωματικά  από  τις  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα,  από  το  νόμο  για τους  αστικούς  συνεταιρισμούς  και  από  κανόνες  δικαίου  που  ρυθμίζουν ψυχιατρικά θέματα.

 19. Στο  ν. 1892/1990, όπως  κάθε  φορά  ισχύει,  υπάγονται  και  οι Κοινωνικοί  Συνεταιρισμοί Περιορισμένης  Ευθύνης. Με κοινή απόφαση  των Υπουργών  Εθνικής  Οικονομίας,  Οικονομικών  και  Υγείας  και  Πρόνοιας, καθώς και του τυχόν κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού καθορίζονται το  ίδιο  κεφάλαιο  συμμετοχής,  το  ποσοστό  επιχορήγησης  και  επιδότησης των  Κοι.Σ.Π.Ε.  οι  προϋποθέσεις,  τα  κριτήρια,  οι  όροι,  ο  τρόπος  και  η διαδικασία  καταβολής,  καθώς  και  κάθε  λεπτομέρεια  εφαρμογής  του  ν. 1892/1990,  όπως  κάθε  φορά  ισχύει,  και  ως  προς  τους  Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης.

 

παραγωγικές

καταναλωτικές

εμπορικές

προμηθευτικές,

μεταφορικές

τουριστικές

οικοδομικές

πιστωτικές

αναπτυξιακές,

κοινωνικές

εκπαιδευτικές

πολιτιστικές,  

μονάδες.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης μπορούν να είναι ταυτόχρονα:

Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS