Άρθρο 1:

Ορισμοί 

 

Άρθρο 2:

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

 

Άρθρο 3:

Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

 

Άρθρο 4:

Σχέσεις μεταξύ των μελών και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 

 

Άρθρο 5:

Γενική Συνέλευση

 

Άρθρο 6:

Διοικούσα Επιτροπή

 

Άρθρο 7:

Διανομή κερδών

 

Άρθρο 8:

Πόροι 

 

Άρθρο 9:

Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

 

Άρθρο 10:

Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

 

Άρθρο 11:

Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

 

Άρθρο 12:

Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες 

 

Άρθρο 13:

Λύση και εκκαθάριση 

 

Άρθρο 14:

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 

 

Άρθρο 15:

Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας 

 

Άρθρο 16:

Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς 

 

Άρθρο 17: 

 

Άρθρο 18:

Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

Άρθρο 19:

 

Άρθρο 20:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 

παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 3867/2010: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1667/1986

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1667/1986, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

  • «1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε τουλάχιστον µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

  • Αν στο συνεταιρισµό εργάζονται περισσότερα από είκοσι µη µέλη του συνεταιρισµού ή αν το προβλέπει το καταστατικό, το ένα τουλάχιστον από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται από τους εργαζόµενους αυτούς.

  • Το µέλος αυτό χάνει τη θέση του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισµό. Στους πιστωτικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά τουλάχιστον µέλη.

  • Με πρόσκληση του Συµβούλου που πλειοψήφησε, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τον 34 34 Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία.

  • Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκροτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τριµελής επιτροπή ελέγχου, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος µε επαρκείς γνώσεις σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο µέλη που είναι µη εκτελεστικά.

  • Η απόφαση αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην επόµενη Γενική Συνέλευση.

  • Μέχρι τότε η επιτροπή ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε ένα µήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο οικείο µητρώο συνεταιρισµών. Η διάρκεια της θητείας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε το καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων ετών ούτε µικρότερη των δύο ετών.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS