Show More
Show More

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ANAGENESIS

Στην ……………..   σήμερα…………… , οι υπογράφοντες: ………………….

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) συλλογικού και παραγωγικού σκοπού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4052/1012 και το Ν. 4430/2016, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΓΕΝEΣΙΣ ____________»  και τον διακριτικό τίτλο «ANAGENESIS ___________  Κοιν.Σ.Επ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4052/1012 και το Ν. 4430/2016.

 

2.Η συνιστώμενη με το παρόν Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση έχει την έδρα της στο Δήμο ………………

  .

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ο Συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3o

ΣΚΟΠΟΣ

A. Κοινωνική συνεταιριστική έχει σκοπό την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρων , την προώθηση της απασχόλησης την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  ‘Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της και αποβλέπει κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών της για (1) Πράσινη, (2) Γαλάζια, (3) Αγροτική, (4) Κοινωνική & (5) Έξυπνη Ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ενός Δήμου, αξιοποιώντας Καινοτόμες Λύσεις και τις Νέες Τεχνολογίες.

Β.  Με βάση αυτές τις αρχές ο συνεταιρισμός επιδιώκει:

Β.1. Πράσινη Ανάπτυξη

 1. Ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικών Συγκοινωνιών με τη χρήση εναλλακτικών μορφών Περιβαλλοντικά Βιώσιμης Ενέργειας, όπως επίσης και με τη χρήση Εναλλακτικών Μ.Μ.Ε., καθώς και παροχή υπηρεσιών ωριαίας ή ημερήσιας ενοικίασης πάσης φύσεως οχημάτων.

 2. Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, λειτουργίας και συντήρησης των χρησιμοποιούμενων στόλων.

 3. Το σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίηση προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ειδικούς συμβούλους.

 4. Το σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίηση προγραμμάτων Έξυπνων Πόλεων, και συγκεκριμένα  τη δημιουργία Έξυπνων Χώρων Στάθμευσης, Έξυπνης Διαχείρισης Καθαριότητας, Έξυπνων Δημοτικών Κρατικών Στόλων και Οχημάτων Ειδικών Χρήσεων (Πυροσβεστικά, Καθαριότητας κ.α.)

Β.2. Γαλάζια Ανάπτυξη

 1. Ίδρυση και λειτουργία Ναυταθλητικών ή/και Αθλητικών Κέντρων σε διαθέσιμους χώρους, ή/και επαναλειτουργία ήδη υπαρχόντων, όπως επίσης πλήρης εκμετάλλευση των βοηθητικών χώρων (π.χ. κυλικείο, αίθουσες, κλπ).

 2. Την προώθηση του ναυταθλητισμού και του αθλητισμού γενικότερα «Για Όλους» (Μαζικός).

 3. Την προώθηση μηχανοκίνητου ναυταθλητισμού με χρήση εναλλακτικής μορφής ενέργειας, όπως για παράδειγμα με τη χρήση ηλεκτροκίνησης, ηλιοκίνησης, κλπ, με σκοπό την επαφή με το νερό για διασκέδαση «Για Όλους» (Μαζικά).

 4. Τη θεσμοθέτηση αθλητικών διοργανώσεων που σχετίζονται με όλα τα αθλήματα, όπως επίσης παράλληλες-αλλά και ανεξάρτητες-πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις «Για Όλους» (Μαζικά).

 5. Την προώθηση του ναυταθλητικού ή/και αθλητικού τουρισμού μέσω διοργάνωσης διεθνών αγώνων.

 6. Ίδρυση και λειτουργία Θαλάσσιων Συγκοινωνιών με μικρά και μεγάλα σκάφη.

 7. Πλήρεις υπηρεσίες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης παραλιών, όπως καθαρισμός παραλιών,  ναυαγοσωστικές και υπηρεσίες φύλαξης.

Β.3. Αγροτική Ανάπτυξη

 1. Αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου Δημοτικού χώρου προς καλλιέργεια ή/και ανάπτυξη κτηνοτροφίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.

 2. Δημιουργία πλήρους σε εύρος και βάθος στόλου ρομπότ με σκοπό την ανάληψη εργολαβικών διαδικασιών στην αλυσίδα παραγωγής ιδιωτών ή/και αγροτικών συνεταιρισμών ή/και άλλων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους ή/και την ελαχιστοποίηση του χρόνου ή/και την έλλειψη προσωπικού.

 3. Προώθηση της Αγροτικής Ανάπτυξης ως επαγγελματικό προσανατολισμό για νέους και ανέργους.

 4. Προώθηση τοπικών παραγωγών σε Νέες Αγορές.

 5. Μεταφορά προϊόντων (διανομή) σε υπάρχουσες και Νέες Αγορές, ενδιάμεσους και τελικούς καταναλωτές.

Β.4. Κοινωνική Ανάπτυξη

 1. Αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων προς όφελος των νέων και των ανέργων, ιδρύοντας επιχειρηματικές δράσεις ως παραρτήματα της ΚοινΣΕπ.

 2. Δημιουργία Αθλητικών και Πολιτιστικών δράσεων με τη συμμετοχή όλων των δημοτών τύπου "URBAN GAMES" & "CITY FESTIVALS".

 3. Δημιουργία Νέων Επαγγελμάτων μέσω των Νέων Τεχνολογιών με σκοπό την εκπαίδευση και την ένταξη των Νέων στη Νέα Εποχή.

 

Β.5. Έξυπνη Ανάπτυξη

Έξυπνη Ανάπτυξη ειδικά διαμορφωμένη στις ανάγκες του κάθε Δήμου έπειτα από οικονομική ανάλυση (SWAT) από ειδικούς, με σκοπό την εξάλειψη χρόνιων Αδυναμιών ή/και Απειλών και την αξιοποίηση μη αναδυόμενων Δυνατοτήτων και Ευκαιριών μέσω Καινοτόμων Λύσεων και χρήσης Νέων Τεχνολογιών, όπως λόγου χάρη:

 1. Εκσυγχρονισμός της τοπικής Πολιτικής Προστασίας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα πυρκαγιών, κατολισθήσεων, κλπ.

 2. Τουριστική Ανάπτυξη, σε περιοχές φυσικού & πολιτιστικού κάλους όπου η μετακίνηση πληθυσμών της ερήμωσε.

 3. Επιτήρηση, ασφάλεια και εξάλειψη πάσης φύσεως εγκληματικότητας σε περιοχές με έντονο πρόβλημα.

 4. Μείωση οικολογικού αποτυπώματος, σε ρυπογόνες περιοχές με υψηλούς δείκτες καρκίνου και άλλων νοσημάτων στο πληθυσμό τους.

 5. Αξιοποίηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικού και αναπτυξιακού εργαλείου που προσφέρεται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, τους Αναπτυξιακούς Νόμους, τις Μ.Κ.Ο. και τα εγχώρια και διεθνή Ιδρύματα και έχει μείνει αναξιοποίητο από τους δήμους.

Γ . Ειδικότερα η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές.

 

- Την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους εργαζόμενους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και ιδιαίτερα προς εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες των περιοχών που ζουν και εργάζονται.

 

- Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής και μη καταπιεστικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων, ως μέσο ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

 

- Την χρησιμοποίηση των κερδών για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του Συνεταιρισμού

 

Δ. Με βάση αυτές τις αρχές ο Συνεταιρισμός επιδιώκει : Nα δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να φτάνουν στους χρήστες σε τιμές αξιοπρεπείς για τους εργαζόμενους και συγχρόνως συμφέρουσες για τους  καταναλωτές. Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των σκοπών της η Συνεταιριστική Κοινωνική Επιχείρηση μπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες μεσολάβησης αυτής της σχέσης εργαζομένου με τον καταναλωτή.

 

Ε. Για το λόγο αυτό η Συνεταιριστική Κοινωνική Επιχείρηση μπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους οικονομικές δραστηριότητες εμπορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Κοιν.Σ.Επ. μπορεί στα πλαίσια του σκοπού της:

 

α) Να εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά, εφημερίδες και κάθε είδους έντυπα και βιβλία για την ενημέρωση και διάδοση των σκοπών του συνεταιρισμού.

β) Να διοργανώνει σεμινάρια, προγράμματα, συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών της

γ) Να λειτουργεί χώρους  ανάπτυξης αθλημάτων  για τους δημότες , τα άτομα με αναπηρία και πολιτιστικές δράσεις για όλους .

ε) Να συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις, συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό της σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού της.

στ) Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων.

η) Να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να διαχειρίζεται προγράμματα έργων – μελετών στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις.

θ) Να συνεργάζεται με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με αντικείμενο, ενδεικτικά την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.

ι) Να εντάσσεται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ - ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΛΗ

Μέλη της Κ.Σ.Ε. (συνέταιροι) μπορούν να γίνουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που εμπνέονται και συμφωνούν με τις αρχές, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της συνεταιριστικής επιχείρησης.

Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

Ειδικά τα νομικά πρόσωπα μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4019/2011.

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού μετά τη σύστασή του πρέπει να υποβάλει προς την Διοικούσα Επιτροπή . Η αποδοχή του αιτούντα ως συνεταίρου γίνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή της.

Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επομένη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από την Διοικούσα Επιτροπή. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την έγκριση της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση και την καταβολή εκ μέρους τους της συνεταιριστικής μερίδας. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από την Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Η διαγραφή και αποβολή συνεταίρου γίνεται για τους λόγους και με τον τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό και το Νόμο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος διαγράφεται κάθε συνεταίρος που από παράβαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Ν.4019/2011 και το καταστατικό βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και καθίσταται μη ανεκτή η παραμονή του στην Κ.Σ.Ε..

Η διαγραφή συνεταίρου, εάν αυτός απουσιάζει από την ΓΣ, γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους της διαγραφής. Η απόφαση της Γ.Σ. προσβάλλεται με την διαδικασία των άρθρων 682 επ.ΚΠολΔ ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους που αρχίζει από την γνωστοποίηση στο μέλος της απόφασης αποβολής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του ν.1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με αποχώρηση, αποβολή ή μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας του και προκαλεί την τροποποίηση του καταστατικού.

Κάθε συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την Κ.Σ.Ε. με γραπτή δήλωσή του που υποβάλλεται προς την Κ.Σ.Ε. τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους.

Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος μέλους επιστρέφεται σε αυτό εντός τριών μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κ.Σ.Ε. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

Η αποχώρηση του μέλους ολοκληρώνεται με την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης στην Κ.Σ.Ε..

Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή αν είναι νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του περιέρχεται αυτοδικαίως στον καθολικό ή ειδικό του διάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνέταιροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

α) Ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για την απόκτηση της συνεταιριστικής του μερίδας.

β) Υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές και τις συνδρομές τους καθώς και τα ποσά που τυχόν αποφασίζονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό για την κάλυψη ζημιών ή άλλων εξαιρετικών περιπτώσεων.

γ) Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του Συνεταιρισμού, να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει το Συνεταιρισμό και να προστατεύουν με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα :

α) Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν σ’ αυτές με δικαίωμα μίας (1) ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.

β) Να απολαμβάνουν με ίσους όρους τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Συνεταιρισμό σύμφωνα με το σκοπό του.

γ) Να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνουν αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση κατά το νόμο.

δ) Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σ’αυτόν , οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

ε) Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προς αυτόν , προς εξυπηρέτηση των σκοπών του, χωρίς να βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με τον Συνεταιρισμό κατ’εφαρμογή των άρθρων 713 επ.ΑΚ, χωρίς αυτό να δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να αποφασιστεί ετήσια εφάπαξ αποζημίωσή τους για την άμισθη παροχή των υπηρεσιών τους.

στ) Τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα επί των κερδών του εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι στον Συνεταιρισμό , οπότε εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος.

ζ) Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι και εργαζόμενοι σ’αυτόν έχουν δικαίωμα σε ποσοστό μέχρι 35% συνολικά επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, μετά την αφαίρεση ποσοστού 5% για τον σχηματισμό αποθεματικού κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4019/2011. Το ποσοστό του κάθε εργαζομένου-μέλους επί του άνω συνολικού ποσοστού 35% καθορίζεται με την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης).

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Η συνεταιριστική μερίδα ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ η καθεμία. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα. Η μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα εγγραφούν στο μέλλον υποχρεούνται να εισφέρουν με την καταβολή μετρητών το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική του μερίδα μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο

καταχώρηση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.

Μεταβίβαση μπορεί να γίνει μόνο σε νέο μέλος και μόνο με τη διαδικασία εισόδου νέου συνεταίρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος και εγκρίνεται υποχρεωτικά από την Διοικούσα Επιτροπή. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο οικείο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:

 1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.

 2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.

 3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.

 4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού που μετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτή αυτοπροσώπως. Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που τον αφορούν. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :

 • Εκλέγει και παύει το Δ.Σ..

 • Εκλέγει την εξελικτική επιτροπή.

 • Η τροποποίηση του καταστατικού.

 • Η συγχώνευση, η σύντμηση ή παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

 • Η έγκριση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

 • Η έγκριση συμμετοχής σε Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Συνεταιρισμών και η αποχώρησή του.

 • Εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας και δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.

 • Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του ή η ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής στη Διοικούσα Επιτροπή.

 • Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

 • Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε Ενώσεις ή Κοινοπραξίες καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

 • Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. Τον καθορισμό του ύψους της επιβαλλόμενης εισφοράς μπορεί η Γ.Σ. να τον αναθέσει στη Διοικούσα Επιτροπή.

 • Ο καθορισμός του ποσοστού επί των κερδών (μέχρι 35%) που μπορεί να διανέμεται κάθε χρόνο στους εργαζομένους-μέλη του Συνεταιρισμού ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4019/2011 καθώς και το ποσοστό του κάθε εργαζομένου-μέλους επί του καθορισθέντος συνολικού ποσοστού.

 • Ο καθορισμός της τυχόν εφάπαξ ετήσιας αποζημίωσης προς τα μέλη του Συνεταιρισμού που παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες τους στον Συνεταιρισμό προς εξυπηρέτηση των σκοπών του και δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτόν, κατ’εφαρμογή των άρθρων 713 επ. ΑΚ .

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε την συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση το 1/3 των μελών του Συνεταιρισμού. Αν παρά το αίτημα του 1/3 των μελών η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται την σύγκληση , τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν Γ.Σ..

Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται μέσω του κλασικού ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Συνεταιρισμού και πάντως όχι λιγότερα από τρία (3). Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα οπότε θεωρείτε ότι υπάρχει απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι παρόντες  των μελών του Συνεταιρισμού.

2.Η Γεν Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα  τα μέλη του Συνεταιρισμού με έγγραφη εξουσιοδότηση  που κατατίθεται στον Πρόεδρο της Γεν Συνέλευσης.

Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού έκτος αν πρόκειτε για ψήφο εμπιστοσύνης προς το Δ. Σ και για προσωπικό ζήτημα οπότε είναι μυστικές.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που ψήφισαν πλην των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

4.Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την σύντμηση ή παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισμού, τη διάλυση ή την αναβίωση ή τη συγχώνευσή του, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση ή αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τον καθορισμό του

ποσοστού επί των κερδών (μέχρι 35%) που μπορεί να διανέμεται κάθε χρόνο προς τους εργαζομένους-μέλη του Συνεταιρισμού τόσο συνολικά όσο και ειδικά προς τον καθένα ως κίνητρο παραγωγικότητας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 2/3 των μελών του Συνεταιρισμού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από τέσσερα (4) και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από τρία (3). Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση διεξάγεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 5, 6 του Ν. 1667/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.

2.Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.

3.Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1.Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων «δια βοής».

2.Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.

3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 15 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στο Ν. 4019/2011, στο Ν. 1667/1986 όπως ισχύει ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από την Γενική Συνέλευση κάθε 4 χρόνια  με μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο . Το Δ. Σ 10 ημέρες πριν από την λήξη της θητείας του απευθύνει  δημόσια πρόσκληση προς τα μέλη με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Δ. Σ και υποβάλλονται υποψηφιότητες μέχρι  μία μέρα πρίν την Γεν Συνέλευση.

 Υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο μέλη του Συνεταιρισμού.

Πριν τις αρχαιρεσίες η Γεν Συνέλευση εκλέγει τριμελής  εφορευτική επιτροπή που διεξάγει της εκλογές και κάνει την διαλογή των ψήφων και υπογράφει το πρακτικό των εκλογών

Στο ψηφοδέλτιο ο ψηφοφόρος μπορεί να σημείωση σταυρούς προτίμησης μέχρι τον αριθμό των μελών που αποτελούν την Διοικούσα επιτροπή.

Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα σε φάκελο με την σφραγίδα του Συνεταιρισμού και μονογραφή μέλους της εφορευτικής επιτροπής . Ψηφοδέλτιο που δεν έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις χαρακτηρίζετε άκυρο.

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους μέχρι τον αριθμό πλήρωσης των εκλόγιμων θέσεων και οι υπόλοιποι καταλαμβάνουν θέση αναπληρωματικού κατά σειρά αριθμού ψήφων που έλαβαν.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται υποχρεωτικά από μονό αριθμό μελών που μπορεί να κυμανθεί (με απόφαση της Γ.Σ.) τουλάχιστον από τρία (3) έως …………… (…) μέλη τα οποία εκλέγονται για θητεία τετραετή.

Η θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας τριών μηνών από την λήξη της οικονομικής χρήσης, εντός της οποίας προθεσμίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

Με πρόσκληση του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται το συντομότερο σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα και ορίζει Πρόεδρο ,Αντιπρόεδρο Α΄,Αντιπρόεδρο Β’ , Γεν. Γραμματέα και Ταμία, ορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους. Μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή της πρέπει να δηλώσει την εκλογή της στο αρμόδιο μητρώο.

Η Διοικούσα Επιτροπή, συγκαλούμενη από τον Πρόεδρο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της.

Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ενώ σε περίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο μελών.

Είναι δυνατή  η εκπροσώπηση ή αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Αποκλείεται επίσης η εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτο μη μέλος.

Το Δ.Σ. δύναται με απόφαση του να ορίζει και να αναθέτει αρμοδιότητες στα μέλη του.

Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα που αφορά το ίδιο, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου.

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και εξουσίες προς τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος της ή μέλος του Συνεταιρισμού ή υπάλληλο του Συνεταιρισμού.

Ο με τον τρόπο αυτόν εξουσιοδοτημένος, είναι κατά πάντα χρόνο ανακλητός από τη Διοικούσα Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων και των κατευθύνσεων που η τελευταία καθορίζει και λογοδοτεί σ’ αυτήν.

Τα μέλη της Δ.Ε. οφείλουν να καταβάλουν στη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την επιμέλεια που καταβάλουν στις προσωπικές τους υποθέσεις.

Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

Κατ’εξαίρεση, με απόφαση της Γ.Σ., μπορεί να παρέχεται εφάπαξ ετήσια αποζημίωση στα μέλη της Δ.Ε. όπως και στα υπόλοιπα μέλη του Συνεταιρισμού, για την άμισθη παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουν προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνεταιρισμού χωρίς να βρίσκονται σε εργασιακή σχέση μ’αυτόν, κατ’εφαρμογή των άρθρων 713 επ.ΕΚ, χωρίς αυτό να δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις κατά τις

διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερα η Διοικούσα Επιτροπή έχει καθήκον και αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε γενικά θέμα που αφορά στον Συνεταιρισμό και δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ και ειδικότερα ενδεικτικά:

1) Nα αποφασίζει κάθε φορά για τις τρέχουσες συναλλαγές.

2) Να ορίζει τις τιμές πώλησης των προϊόντων .

3) Να προσλαμβάνει υπαλλήλους και συνεργάτες του Συνεταιρισμού μέλη ή μη μέλη του και να καθορίζει τους μισθούς και τις αμοιβές τους.

4) Να ιδρύει και μισθώνει καταστήματα και υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την συνεταιριστική δικαστικός ή εξωδίκως ενώπιων κάθε δικαστικής , πολιτικής, διοικητικής ,φορολογικής ή άλλης αρχής  και ενώπιων τρίτου σε όλες τις σχέσεις , δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις αυτής. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ. Σ και προεδρεύει σ’ αυτή προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και επιμελείται γενικά την εύρυθμη λειτουργία  του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως ‘η με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρήσεως , αυτός αντικαθιστάται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν είναι απών ή κωλύεται σε όλη την έκταση της εξουσίας αυτού. Ο Β Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο ή τον Α΄ Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γεν. Γραμματέας επιμελείται της  διεξαγωγής της αλληλογραφίας υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα τηρεί τα βιβλία  πρακτικών και συνεδριάσεων του Δ . Σ και της Γ. Σ φυλάει την σφραγίδα και τα αρχεία του συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ