Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ 523060/1995 - ΦΕΚ Β-603/10-7-1995

Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οδικές μεταφορές τουριστών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Please reload

1.Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1950, όπως τροποποιήθηκε και κυρώθηκε με το Ν. 1624/1951.
β)Το Νόμ. 393/1976 (τ.199 Α΄) «ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 288/1991 (τ. 199Α΄).
γ)Το Νόμ. 711/77 (τ.284 Α΄) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων», όπως εκάστοτε ισχύει.
δ)Το Νόμ. 2160/93 (τ. 118 Α΄) «ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 7 και 3 παρ. 3.
ε)Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
στ)Την υπ’ αρ. 362/20695 Γνωμοδότηση του Δ.Σ. ΕΟΤ, αποφασίζουμε:
2.«Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών» (Τ.Ε.Ο.Μ.) χαρακτηρίζονται οι μονίμως οργανωμένες επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους, βάσει νομίμων τίτλων, ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του νόμ. 711/77 «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και εφόσον δεν είναι τουριστικά γραφεία το Νόμ. 393/76, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και σήμερα ισχύει.
3.Τ.ΕΟ.Μ. δύνανται να είναι ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν δια των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, της παρ. 2 του παρούσας, τις μεταφορές της παρ. 1 του άρθρ. 1 του Νόμ. 711/77 «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων», όπως εκάστοτε ισχύει, ως ακολούθως:
α)Οι μεταφορές των εδαφίων α,β,γ,ζ του κατά τ’ ανωτέρω άρθρου του Νόμ. 711/1977 διενεργούνται με τη μορφή της ολικής μίσθωσης και για λογαριασμό νομίμως λειτουργούντων τουριστικών γραφείων.
β)Οι μεταφορές των εδαφίων δ,ε,στ και θ, διενεργούνται, με τη μορφή της ολικής μίσθωσης, βάσει ειδικής προς τούτο συμφωνίας με τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους.
4.Για τη νόμιμη λειτουργία τους οι Τ.Ε.Ο.Μ. οφείλουν να λάβουν το ειδικό σήμα λειτουργίας του άρθρ. 3 του Νόμ. 2160/93.
5.Το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται στις Τ.Ε.Ο.Μ., εφόσον υποβάλλουν στον ΕΟΤ:


Ατομικές Επιχειρήσεις
α)Αίτηση του επιχειρηματία.
β)Άδεια οδικού μεταφορέα, κατά τις διατάξεις του Π.Δ/τος 586/88.
γ)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρ. 3 του Νόμ. 2160/1993, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
δ)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ε)Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ)Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
ζ)Τριπλότυπο δημοσίου Ταμείου για τέλη χαρτοσήμου δρχ. 10.000 πλέον ΟΓΑ.
η)Παράβολο υπέρ ΕΟΤ δρχ. 100.000, το οποίο κατατίθεται στο Ταμείο του ΕΟΤ ή στο λογαριασμό 26180 του ΕΟΤ στην Τράπεζα Ελλάδος.
θ)Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ δρχ. 20.000, το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 040/54602554 του ΤΕΑΠΠΕΡΤ, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
ι)Βεβαίωση του ΕΟΤ και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα σε βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστικά ποσά υπέρ του ΕΟΤ από επιβολή προστίμων, καθώς και από ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς τον ΕΟΤ.
ια)Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία.
Επιχειρήσεις–Νομικά Πρόσωπα.
Πέραν των για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτουμένων, τα οποία εκδίδονται στο όνομα του εκπροσώπου της εταιρείας, που έχει αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, απαιτούνται επιπροσθέτως:
α)Καταστατικό της εταιρείας αρμοδίως επικυρωμένο, ή προκειμένου περί ΕΠΕ ή ΑΕ, το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το καταστατικό της εταιρείας.
β)Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ από το Πρωτοδικείο και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας.
6.α)Εφόσον η Τ.Ε.Ο.Μ. αποκτά νομίμως τουριστικό λεωφορείο, οφείλει να καταθέσει στον ΕΟΤ εγγύηση, εναλλακτικά, ως ακολούθως:
Ποσό 200.000 δρχ. (διακοσίων χιλιάδων) Εγγυητική επιστολή μιας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αξίας ίσης με 200.000 δρχ.
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, αξίας ίσης με 200 δρχ. που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προσκομίζοντας στον ΕΟΤ γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης.
β)Για κάθε νέα έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου η εγγύηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και καταβάλλεται στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εντός της προθεσμίας του Νόμ. 711/1977, η εγγύηση επιστρέφεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης.
Η εγγύηση καταπίπτει, βάσει τελεσίδικων αποφάσεων, με απόφαση Γενικού Γραμματέα υπέρ του ΕΟΤ, για την κάλυψη τυχόν απαιτήσεών του από διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) και τυχόν απαιτήσεων των αντισυμβαλλομένων τους, οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις μεταξύ τους συμβατικές σχέσεις.
7.Η χορήγηση του ειδικού σήματος συνεπάγεται και την καταχώρηση των επιχειρήσεων αυτών και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων εκάστης εξ αυτών, με αύξοντα αριθμό στο ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων του άρθρ. 3 του Νόμ. 2160/93, που τηρείται στον ΕΟΤ, καθώς και τη δυνατότητά τους να προβαίνουν στις μεταφορές της παρ. 3 της παρούσας.
8.Σε κάθε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρ. 15 του Νόμ. 711/1977, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και σήμερα ισχύει.
9.α)Όσα τουριστικά γραφεία επιθυμούν να μετατρέψουν τη μορφή της επιχείρησής τους σε Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών, οφείλουν εντός 9 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να λάβουν το σήμα λειτουργίας Τ.Ε.Ο.Μ., σύμφωνα με τη διαδικασία της απόφασης αυτής.
Στο διάστημα αυτό και προκειμένου να διενεργούν το έργο των Τ.Ε.Ο.Μ. υποχρεούνται μετά δήλωσή τους στην αρμόδια Δ/νση του ΕΟΤ, να προμηθευτούν βεβαίωση ισχύος της υφισταμένης άδειας λειτουργίας του ως τουριστικών γραφείων.
Η δήλωση της παραγράφου αυτής υποβάλλεται άπαξ και δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί το αντίστοιχο σήμα ΕΟΤ.
β)Νόμιμα λειτουργούσα Τ.Ε.Ο.Μ. είναι δυνατό να μετατραπεί οποτεδήποτε σε τουριστικό γραφείο, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
γ)Για την πρώτη λειτουργία των Τ.Ε.Ο.Μ. εφόσον αυτές δεν διαθέτουν ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία, επιτρέπεται η χρήση μισθωμένων νομίμως κυκλοφορούντων κατάλληλων οχημάτων από άλλες Τ.Ε.Ο.Μ. ή τουριστικά γραφεία.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Show More
ESC™

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS