top of page

ΚΥΑ Αριθμ. ΟΙΚ. Α48191/3257/2000 - ΦΕΚ Β-1026/21-8-2000

Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Please reload

Άρθρο 1: Τεχνικές απαιτήσεις
Άρθρο 2: Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου
Άρθρο 3: Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος
Άρθρο 4:Κριτήρια προσδιορισμού γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας τουριστικών τραίνων
Άρθρο 5: Δικαιολογητικά για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή
Άρθρο 6:Ταξινόμηση τουριστικού τραίνου
Άρθρο 7: Κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας Τουριστικών Τραίνων
Άρθρο 8: Μεταφορά και ξενάγηση περιηγητών
Άρθρο 9: Κυρώσεις
Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 11: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 12: Ισχύς

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν .2636/1998 "Σύσταση εταιρειών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον Τουρισμό" (ΦΕΚ 198 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" (ΦΕΚ 57 Α).
3. Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 15 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 393/76 "Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων" (ΦΕΚ 199 Α).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2160/93 "Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 118 Α), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 "Διατήρηση εποπτείας ΝΠΔΔ στο Υπουργείο Ανάπτυξης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 "Περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19 Α).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/15400 "Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργού και Υφυπουργών (ΦΕΚ 122/Α)
8. Τις διατάξεις της ΣΤ/1831/1978 Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπό αυτών ρυμουλκούμενων" (ΦΕΚ 72 Β)
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Τεχνικές απαιτήσεις
1. Τουριστικό τραίνο είναι το οδικό όχημα που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα (μηχανή έλξης και μέχρι τρία ρυμουλκούμενα οχήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους ως μια κυκλοφοριακή μονάδα συρμός) κινούμενο επί οδών, συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου των είκοσι (20) μέτρων.
2. Τα επί μέρους οχήματα και ολόκληρος ο συρμός πληρούν τους όρους του Π.Δ. 1161/77 (ΦΕΚ 380 Α) ως προς τα επιτρεπόμενα όρια βαρών και διαστάσεων, με εξαίρεση το ολικό μήκος του συρμού που επιτρέπεται να ανέρχεται μέχρι είκοσι (20) μέτρα.
3. Η ανώτατη ταχύτητα που θα αναπτύσσεται δεν θα υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε περίπτωση που η, εκ κατασκευής, αναπτυσσόμενη ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, ο συρμός θα φέρει διάταξη περιορισμού της στο παραπάνω όριο.
4. Ο συρμός φέρει όλα τα φώτα και τις διατάξεις οπτικής σήμανσης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ και επί πλέον περιστρεφόμενο φάρο, επί της μηχανής έλξης.
5. Το σύστημα πέδης λειτουργεί και επενεργεί επί όλων των οχημάτων του συρμού, υδραυλικά ή με πεπιεσμένο αέρα ή ηλεκτρικά, αποκλειόμενης της χρήσης πέδης αδρανείας. Η αποτελεσματικότητα της πέδησης θεωρείται ικανοποιητική, μόνο εφόσον, επενεργούσα σε συρμό που κινείται με τη μέγιστη ταχύτητα των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα, ακινητοποιείται αυτό σε απόσταση δέκα (10) μέτρων.
6. Η μηχανή έλξης φέρει διάταξη ακουστικής προειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. και των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.
7. Επιτρέπεται μεταφορά μόνο καθημένων επιβατών επί των συρομένων οχημάτων. Οι διαστάσεις και οι αποστάσεις των καθισμάτων των επιβατών, πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
 Ελάχιστο βάθος έδρας καθίσματος 35 cm
 Ελάχιστη μεταξύ των ακμών των ασυμπιέστων εδρών απόσταση στα αντικριστά καθίσματα 35 cm.
 Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εμπροσθίων όψεων των ερεσινώτων των αντικριστών καθισμάτων μετρούμενη κατά μήκος των υψηλοτέρων σημείων των εδρών είναι 105 cm .
8. Στην εμπρόσθια, δεξιά και πίσω πλευρά του συρμού, υπάρχουν πινακίδες, όπου αναγράφεται ο προορισμός. Οι διαστάσεις και λοιπές λεπτομέρειες των πινακίδων, είναι αυτές που προβλέπονται για τα αστικά λεωφορεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 21504/82 υπουργικής απόφασης.
9. Επί εκάστου οχήματος υπάρχει διάγραμμα διαδρομής και στάσεων και πινακίδα με ένδειξη επί συγκεκριμένων καθισμάτων που θα χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες.
10. Κάθε όχημα του συρμού φέρει δύο σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
11. Ο συρμός θα φέρει τουλάχιστον ένα φορητό πυροσβεστήρα σε κάθε όχημα καθαρού βάρους έξι (6) χιλιογράμμων έκαστος, ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα κατάλληλου υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας.

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου

1. Για την έκδοση έγκρισης τύπου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Αίτηση του εισαγωγέα ή αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής του συρμού.
(β) Τεχνικό υπόμνημα, όπως στο παράρτημα I της παρούσας.
(γ) Έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής της μηχανής έλξης και των συρομένων οχημάτων, στον οποίο δείχνονται διάφορες όψεις των οχημάτων και αναφέρονται τα τεχνικά τους στοιχεία. Αντί εντύπου καταλόγου μπορεί να υποβάλλεται επικυρωμένη επιστολή του εργοστασίου κατασκευής. Η επιστολή αυτή θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφίες των διαφόρων όψεων των οχημάτων.
(δ) Αντίγραφο έγκρισης τύπου που εκδόθηκε στη χώρα κατασκευής του ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί του δικαιολογητικού αυτού μπορεί να υποβάλλεται αντίγραφο τεχνικής έκθεσης από αναγνωρισμένο εργαστήριο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία θα προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τύπος συρμού πληροί όλους τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται να είναι αρμοδίως επικυρωμένο εφόσον εκδόθηκε σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τα μεταχειρισμένα θα υποβάλλεται επί πλέον και αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας κυκλοφορίας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που το εισαγόμενο μεταχειρισμένο τουριστικό τρένο καλύπτεται από γενική έγκριση τύπου, που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση νέας μεμονωμένης έγκρισης τύπου αλλά η υποβολή μόνο του επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στην αρμόδια για την ταξινόμηση υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
(ε) Σχεδιάγραμμα σε διαφάνεια και σε φωτοαντίγραφο, το οποίο θα περιέχει κάτοψη σε τομή όλου του συρμού με τη διάταξη και τις διαστάσεις των καθισμάτων. Το σχεδιάγραμμα υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ και χαρτοσημαίνεται όπως εκάστοτε προβλέπεται.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω μηχανικού κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/88 της οποίας το περιεχόμενο έχει ως ακολούθως :
"Ήλεγξα το πρωτότυπο (για τα καινούργια) ή το μεμονωμένο (για τα μεταχειρισμένα) ειδικής χρήσης συρμό
(τουριστικό τρένο) εργοστασίου κατασκευής , τύπου μηχανής έλξης , τύπου ρυμουλκούμενων οχημάτων , αριθμού πλαισίου μηχανής έλξης , τύπου κινητήρα , αριθμών πλαισίων των ρυμουλκούμενων οχημάτων
 , που δείχνεται στο με αριθμό  σχεδιάγραμμά μου και δηλώνω ότι πληροί όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της , απόφασης και τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας.
ζ) Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι το τουριστικό τρένο εργοστασιακού τύπου  , τύπου κινητήρα , με χαρακτηριστικά διακριτικά πλαισίου της μηχανής έλξης , των ρυμουλκούμενων , καλύπτονται από την με αριθμ έγκριση τύπου της  , με πρώτο αριθμό πλαισίου
Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών χορηγείται η αιτηθείσα μεμονωμένη έγκριση τύπου που συνοδεύεται από το υποβληθέν σχεδιάγραμμα και κοινοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ της αρμόδιας για ταξινόμηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2 Για τα τουριστικά τρένα που κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται στη χώρα μας :
Για την έκδοση έγκρισης τύπου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
(α) Αίτηση του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου του εργοστασίου συναρμολόγησης στην χώρα μας.
(β) Τεχνικό υπόμνημα, όπως στο παράρτημα I της παρούσας.
(γ) Έντυποι κατάλογοι των εργοστασίων κατασκευής της μηχανής έλξης και των συρομένων οχημάτων, στους οποίους δείχνονται διάφορες όψεις των οχημάτων και αναφέρονται τα τεχνικά τους στοιχεία. Αντί εντύπων καταλόγων μπορεί να υποβάλλεται επικυρωμένη επιστολή του εργοστασίου κατασκευής. Η επιστολή αυτή θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο τεχνικό υπόμνημα καθώς και φωτογραφίες των διαφόρων όψεων οχημάτων.
(δ) Αντίγραφο έγκρισης τύπου που εκδόθηκε σε χώρα μέλος της ΕΕ. Γ ια την περίπτωση που δεν υπάρχει έγκριση τύπου θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 και 18 του ΚΕΦ. ΣΤ’ της ΣΤ29900/77 (ΦΕΚ 1318 Β) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει σήμερα που αφορά την έγκριση κατασκευής λεωφορείων με διακεκριμένο πλαίσιο στην χώρα μας. Ειδικά επιτρέπεται αντί του δικαιολογητικού 17 να υποβάλλεται αντίγραφο τεχνικής έκθεσης από αναγνωρισμένο εργαστήριο χώρας μέλους της ΕΕ. Όλα τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή εξαρτήματα θα πρέπει να είναι καινούργια.
Γ ια την περίπτωση που καινούργιο τουριστικό τρένο συναρμολογείται στην χώρα μας απαιτούνται επιπλέον των παραπάνω τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1ε, 1στ, 2 και 4γ του ΚΕΦ. Δ’ της ΣΤ29900/77 ( ΦΕΚ 1318 Β) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει σήμερα.
Το δικαιολογητικό της παραγράφου (δ) δεν απαιτείται να είναι αρμοδίως επικυρωμένο εφόσον εκδόθηκε σε χώρα μέλος της Ε.Ε.
(ε) Σχεδιάγραμμα σε διαφάνεια και σε φωτοαντίγραφο, το οποίο θα περιέχει κάτοψη σε τομή όλου του συρμού με τη διάταξη και τις διαστάσεις των καθισμάτων.
Το σχεδιάγραμμα υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ και χαρτοσημαίνεται όπως εκάστοτε  προβλέπεται.
(στ) Υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω μηχανικού κατά τις διατάξεις του Ν.1599/1988, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως ακολούθως:
"Ήλεγξα το πρωτότυπο ή το μεμονωμένο ειδικής χρήσης συρμό (τουριστικό τρένο) εργοστασίου κατασκευής ( και εργοστασίου συναρμολόγησης ) τύπου μηχανής έλξης ,τύ
που ρυμουλκουμένων οχημάτων, αριθμού
πλαισίου μηχανής έλξης τύπου κινητήρα αριθμών πλαισίων των ρυμουλκουμένων οχημάτων , που δείχνεται στο με αριθμό σχεδιάγραμμά μου και δηλώνω ότι πληροί
όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους
της απόφασης και τους όρους της ασφαλούς
κυκλοφορίας.
(ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής ή συναρμολόγησης ή απαλλακτικού αυτής που χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών χορηγείται η αιτηθείσα μεμονωμένη έγκριση τύπου που συνοδεύεται από το υποβληθέν σχεδιάγραμμα και κοινοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ της αρμόδιας για ταξινόμηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 3
Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

1. Τα παραπάνω οχήματα υποχρεούνται σε ετήσιο τακτικό τεχνικό έλεγχο από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί κατά την αρχική ταξινόμηση του οχήματος.
2. Σε περίπτωση μη εφοδιασμού με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, εκτός των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων, αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες), τα οποία επιστρέφονται εφόσον προσκομιστεί ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Άρθρο 4
Κριτήρια προσδιορισμού γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας τουριστικών τραίνων

Η Κυκλοφορία των οχημάτων τουριστικών τραίνων, γίνεται σε ειδικές διαδρομές όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2636/98, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η συνολική οδική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) χιλιόμετρα από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή).
2. Η αφετηρία βρίσκεται σε ειδικά προς τούτο καθορισμένο χώρο, από τον οικείο ΟΤΑ. Ο χώρος αυτός απέχει τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέτρα από αφετηρία ή στάση αστικής ή υπεραστικής γραμμής ΚΤΕΛ ή από θέση στάθμευσης (πιάτσα) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή αμαξιδίων.
3. Οι στάσεις ξενάγησης καθορίζονται μόνο σε σημεία τουριστικού (αρχαιολογικού) ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, είναι πολύ μικρής χρονικής διάρκειας και όσο χρόνο αυτές διαρκούν λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των περιηγητών και της λοιπής κυκλοφορίας.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή

1. Αρμόδιος Φορέας για την έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία σ’ αυτήν, τουριστικού τραίνου, όπως αυτή προσδιορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.2636/98 και εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
2. Για την παροχή της παραπάνω έγκρισης, που έχει πενταετή ισχύ, υποβάλλονται στον ΕΟΤ τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα ή επιχείρησης της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.2636/98.
β. Σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου σε ισχύ (σε μορφή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου), με εξαίρεση τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
γ. Χάρτης της περιοχής, όπου θα κυκλοφορήσει το τουριστικό τραίνο, σε κλίμακα 1:2000 με περιγραφή της ακριβούς διαδρομής αυτού, της αφετηρίας, των στάσεων ξενάγησης και των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν την περιοχή με τουριστικό (αρχαιολογικό) ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.
δ. Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας περί της βατότητας των οδών κυκλοφορίας του τουριστικού τραίνου και του συνολικού μήκους της ειδικής διαδρομής. Ως βατότητα της οδού νοείται η εξασφάλιση της δυνατότητας ασφαλούς κυκλοφορίας των τουριστικών τραίνων από άποψη επιφανείας κύλισης, είδους, πάχους και αντοχής, γεωμετρικών στοιχείων (ακτίνα καμπυλότητας, κλίση, χώρος ελιγμών κλπ) της οδού σε όλο το μήκος της ειδικής διαδρομής. Αν η ειδική διαδρομή κυκλοφορίας του τουριστικού τραίνου ανήκει γεωγραφικά σε περισσότερους του ενός ΟΤΑ, απαιτούνται βεβαιώσεις από κάθε ΟΤΑ για το μέρος της ειδικής διαδρομής που εμπίπτει στα διοικητικά του όρια. Σε περίπτωση αδυναμίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας να χορηγήσει τη παραπάνω βεβαίωση, αυτή δύναται να χορηγείται και από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
ε. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, όσον αφορά στην ύπαρξη πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διαδρομής (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, κλπ) και ότι η κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην  
προτεινόμενη ειδική διαδρομή δεν προκαλεί φθορές στους αρχαιολογικούς χώρους ή τα μνημεία.
στ. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ δρχ. εκατό χιλιάδες (100.000), που κατατίθεται στο Ταμείο του ΕΟΤ ή στο λογαριασμό του ΕΟΤ στην Τράπεζα Ελλάδος αριθ. 26180.
ζ. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ δρχ. πενήντα χιλιάδες (50.000), που κατατίθεται σε Τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα ανακοινώνεται με ευθύνη του ΕΟΤ στους ενδιαφερόμενους.
3. Τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επανυποβάλλονται στον ΕΟΤ κάθε πέντε (5) χρόνια, οπότε και δίδεται νέα έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην ειδική διαδρομή.

Άρθρο 6
Ταξινόμηση τουριστικού τραίνου

1. Για την θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου, που θα κυκλοφορήσει πρώτη φορά, πρέπει να ταξινομηθεί από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει έδρα ο δικαιούχος, μετά την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α. Αίτηση, του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.2636/98.
β. Τα στοιχεία ταυτότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα ταξινομηθεί το όχημα.
γ. Απόφαση του ΕΟΤ για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου επ’ ονόματι του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, με περιγραφή της ειδικής διαδρομής, του συνολικού μήκους αυτής, της αφετηρίας και των στάσεων ξενάγησης των περιηγητών.
δ. Έγκριση τύπου του οχήματος, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ε. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήματος. στ. Αποδεικτικό καταβολής των προβλεπόμενων τελών ταξινόμησης.
ζ. Παράβολο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/70 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες, κατά την ταξινόμηση του τουριστικού τραίνου, χορηγούνται έως της συμπλήρωσης του χρονικού ορίου κυκλοφορίας της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Σχετική παρατήρηση σημειώνεται στην άδεια κυκλοφορίας.
3. Για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων, λόγω μεταβίβασης ή άλλης αιτίας, υποβάλλονται εκ νέου τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4. Σε περίπτωση αλλαγής συγκοινωνιακής περιοχής, δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας, εφόσον πρόκειται περί του ιδίου προσώπου (φυσικού ή νομικού) που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Απαιτείται, μόνο, το δικαιολογητικό της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο υποχρεωτικά θα υπάρχει επί του οχήματος και θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο.
5. Τουριστικά τραίνα που έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, δύνανται να επαναταξινομούνται από το ίδιο ή άλλο πρόσωπο, μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από το έτος κατασκευής τους, του τελευταίου μη συμπεριλαμβανομένου.

Άρθρο 7
Κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας Τουριστικών Τραίνων

1. Η κυκλοφορία των τουριστικών τραίνων, διέπεται από τις διατάξεις του ΚΟΚ.
2. Ο οδηγός του τουριστικού τραίνου πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+ Ε.
3. Στο τελευταίο ρυμουλκούμενο όχημα υπάρχει συνοδός, ο οποίος ελέγχει αν περατώθηκε η επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, εάν υπάρχουν επιβάτες μεταξύ των οχημάτων του συρμού, εάν είναι ασφαλισμένα τα πλαϊνά των οχημάτων με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή ελαστικές αλυσίδες και δίνει σήμα στον οδηγό για την εκκίνηση του συρμού. Ο συνοδός συνεννοείται με τον οδηγό με οπτικά ή ακουστικά μέσα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ενημερώνεται αμέσως ο οδηγός και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των περιηγητών.

Άρθρο 8
Μεταφορά και ξενάγηση περιηγητών

1. Η μεταφορά με το τουριστικό τραίνο διενεργείται έναντι κομίστρου ανά επιβάτη, που αποδεικνύεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών νομίμως θεωρημένη. Η μεταφορά των επιβατών μπορεί να πραγματοποιείται και με ολική μίσθωση της συνολικής δυναμικότητας του τραίνου ή μέρους αυτής, για την εξυπηρέτηση ομάδων επιβατών. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αντίστοιχη απόδειξη παροχής υπηρεσιών νομίμως θεωρημένη. Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται μέσω ταμειακής μηχανής. Σε κάθε περίπτωση η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται μόνο στην αφετηρία κατά την επιβίβαση και ισχύει για ολόκληρη τη διαδρομή του δρομολογίου.
2. Σε περίπτωση περιγραφής, εξήγησης ή ερμηνείας των αξιοθέατων, των αρχαίων ή ιστορικών μνημείων κλπ., προς τους επιβαίνοντες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 710/77, όπως ισχύει, δια μικροφώνου ή άλλου τρόπου, αυτή θα διενεργείται από πρόσωπο, που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα.
3. Στις στάσεις ξενάγησης των περιηγητών, όπως προκαθορίζονται από τον ΕΟΤ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2636/98, επιτρέπεται, αποκλειστικά για λόγους ξενάγησης, η αποβίβαση και επανεπιβίβαση των ίδιων επιβατών, απολύτως απαγορευομένης της επιβίβασης νέων επιβατών.

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση τις παραβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 8, εκτός των προβλεπομένων κυρώσεων από άλλες διατάξεις, επιβάλλονται και οι ακόλουθες:
α. Επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
β. Στους υπότροπους (οποτεδήποτε) τα πιο πάνω στοιχεία αφαιρούνται , τη δεύτερη φορά για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, την τρίτη φορά για δύο (2) μήνες και την τέταρτη και κάθε φορά μετά απ’ αυτή για έξι (6) μήνες.
2. Στην περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης αφαιρούνται, επί τόπου, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
3. Σε περίπτωση παράβασης της τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν.2636/98.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τουριστικά τραίνα που, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ειδική διαδρομή για την οποία έλαβαν έγκριση και ταξινομήθηκαν μέχρι τη λήξη της ισχύος της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ΕΟΤ.
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

Από την ισχύ της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων 15463/1335/261993 (ΦΕΚ 429 Β), Τ/2042/2651999 (ΦΕΚ 1120 Β) και Τ/2545/171999 (ΦΕΚ 1452 Β).

Άρθρο 12
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2000

bottom of page