ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4568/2018 - ΦΕΚ 178/Α/11-10-2018

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.

Please reload

ΜΕΡΟΣ Α'

ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου

Άρθρο 7: Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων

Άρθρο 8: Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου

Άρθρο 9: Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

Άρθρο 10: Παράβολο

Άρθρο 11: Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 12: Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών

Άρθρο 13: Διάρκεια ισχύος άδειας – τροποποίηση στοιχείων αδειών

Άρθρο 14: Επιτροπή Υδατοδρομίων – επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

Άρθρο 15: Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας

Άρθρο 16: Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 17: Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Άρθρο 18: Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

Άρθρο 19: Απαγορεύσεις – περιορισμοί

Άρθρο 20: Ασφάλιση

Άρθρο 21: Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων

Άρθρο 22: Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 23: Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου

Άρθρο 24: Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα

Άρθρο 25: Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 26: Κυρώσεις

Άρθρο 27: Υδάτινα πεδία

Άρθρο 28: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου

Άρθρο 29: Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου από δημόσιους φορείς

Άρθρο 30: Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις

ΜEΡΟΣ Β΄: ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 34: Ορισμοί

Άρθρο 35: Διασφάλιση της συνεχούς παροχής αστικών μεταφορών επιβατών

Άρθρο 36: Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών

Άρθρο 37: Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών

Άρθρο 38: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 39: Εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών

Άρθρο 40: Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων

Άρθρο 41: Καθορισμός αστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών

Άρθρο 42: Δικαιώματα των επιβατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 43: Αναθέτουσα αρχή

Άρθρο 44: Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς

Άρθρο 45: Προκήρυξη διαγωνισμών

Άρθρο 46: Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 47: Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο

Άρθρο 48: Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49: Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές

ΜΕΡΟΣ Γ΄:  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων

Άρθρο 52

Άρθρο 53: Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων σε πυρόπληκτες περιοχές

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού

Άρθρο 55: Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 - Κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή στις Α.Ε.Ν.

Άρθρο 56: Τροποποίηση των άρθρων 106 και 109 του ν. 4504/2017

Άρθρο 57: Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις ΕΔΧ οχημάτων

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α'

ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 32) ισχύουν οι εξής ορισμοί:

1.α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου»: η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μόνο για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών και την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού του υδατοδρομίου.

β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου.

2. «Αερομεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αερομεταφορέα.

3. «Αεροπορική ημέρα»: το χρονικό διάστημα που ορίζεται τριάντα (30) λεπτά πριν από την ανατολή έως και τριάντα (30) λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.

4. «Αεροσκάφος»: υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή αμφίβιο ελικόπτερο.

5. «Αποθαλάσσωση»: η αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος με ίδιες δυνάμεις.

6. «Δημόσιος φορέας»: το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, οι Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄βαθμού καθώς και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία.

7. «Δ.Κ.Α.Σ»: οι «Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» της Δ.Σ. του Λονδίνου του έτους 1972, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293), όπως ισχύουν.

8. «Εγχειρίδια υδατοδρομίου»: τα εγχειρίδια που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν:

α) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual),

β) το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program),

γ) το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan).

9. «Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.)»: ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.), που έχει εκδοθεί με την με αριθ. Δ15/Α/18070/1501 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1485/17.6.2011), οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας (Τ.Ο.Α.) και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή προτύπων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

10. «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/ V.M.C.)»: μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής νεφών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα ελάχιστα όρια.

11. «Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου»: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου, εντός της οποίας μπορεί να ορίζεται, σε συνάρτηση με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Στην περιοχή ελιγμών μπορεί να συμπεριλαμβάνεται περιοχή εντός λιμένος.

12. «Περιοχή ελλιμενισμού αεροσκαφών»: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου σε επαφή με προβλήτα, στην οποία παρέχονται σταθερά σημεία που προσδένεται το αεροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επιβάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εμπορεύματα, να γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων και παραμονή του αεροσκάφους μεταξύ των πτήσεων.

13. «Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου»: η περιοχή του υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόμηση αεροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.

14. «Προσθαλάσσωση»: η προσυδάτωση του αεροσκάφους.

15. «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δημόσιων μεταφορών ούτε πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.

16. «Πτήση VFR (VFR Flight)»: η πτήση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.

17. «Σύμβαση παραχώρησης»: η σύμβαση με την οποία ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας παραχωρεί σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο την λειτουργία του υδατοδρομίου.

18. «Σύμβαση υδατοδρομίου»: η σύμβαση μεταξύ κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου και κατόχου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

19. «Σύστημα W.G.S.-84»: το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (World Geodetic System) του έτους 1984.

20. «Τύποι υδατοδρομίων»: τα υδατοδρόμια μπορεί να εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού ή και εξωτερικού και διακρίνονται σε υδατοδρόμια εσωτερικού ή υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες).

21. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων. Τα υδάτινα πεδία δεν μπορεί να αποτελούν πύλη εισόδου-εξόδου προς και από τη χώρα.

22. «Υδατοδρόμιο»: το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την κίνηση αεροσκαφών επί της επιφάνειας αυτής, και περιλαμβάνει τις αναγκαίες χερσαίες επιφάνειες, υποδομές, κτιριακές και λιμενικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.

23. «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα»: κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

24. «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»: ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η λειτουργία του υδατοδρομίου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης ή και λειτουργίας υδατοδρομίου.

 

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 32) εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια στα οποία πραγματοποιούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

 

Άρθρο 3

Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων

1. Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προκατασκευασμένων σταθερών, μετακινούμενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 16.

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Για το σχεδιασμό των απαιτούμενων εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδρομίου, ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Για τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι χώροι αναμονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών καθορίζονται ως εξής:

α) Κτιριακή ή άλλη υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού ασφαλείας ελέγχου επιβατών και αποσκευών,

β) κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη,

γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων και ατόμων με κινητικά προβλήματα ανάλογα με τoν αριθμό επιβατών. Αν οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται μέσα στο χώρο αναμονής των επιβατών, χωροθετούνται πλησίον αυτού.

Στα υδατοδρόμια που αποτελούν πύλες εισόδου-εξόδου υπάρχει διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Σένγκεν, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και τον αξιωματικό υπηρεσίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε λίμνη.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε λίμνη.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος κάθε υδατοδρομίου ως υδατοδρομίου εσωτερικού ή εξωτερικού / πύλη.

 

Άρθρο 4

Γενικές διατάξεις

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε δημόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε Ο.Τ.Α. την απόφαση χορήγησης της συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή η οποία:

α) Έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων. Αγκυροβόλια πλοίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμόδιου φορέα και σύμφωνη γνώμη της τοπικής λιμενικής αρχής,

β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ή έχει καθοριστεί ως αμυντική περιοχή ή ναυτικό οχυρό κατά τον α.ν. 376/1936(Α΄ 546),

γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντικατάστασης του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), με το π.δ. 31/2018 (Α΄ 61),

δ) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο (2) μέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί ένα υδατοδρόμιο να οριστεί ως σημείο εισόδου-εξόδου, ύστερα από αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν είναι και κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, η αίτηση συνυποβάλλεται και από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.

4. Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.

5. Για τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα πεδία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που τα αφορούν.

Η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την έγκριση του προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρόμια στα οποία η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Για την έγκριση του προγράμματος ασφαλείας του υδατοδρομίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.

6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο Μέρος Α΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988, Α΄ 250) και του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

7. Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Επιπλέον, ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου φέρει την ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν μέσα στα όρια του υδατοδρομίου.

8. Για τα υδατοδρόμια εξωτερικού επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού, και απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιούνται μέσω διεθνούς αερολιμένα ή αερολιμένα ή λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο (πύλη) εισόδου-εξόδου για τη χώρα.

9. Στη σύμβαση παραχώρησης αναφέρονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

10. Αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου.

11. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας.

 

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204). Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια λειτουργίας χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α΄ 250).

Σε περίπτωση αίτησης για άδεια λειτουργίας από πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αίτηση ορίζεται αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου, αυτός αντικαθίσταται μέσα σε δύο (2) μήνες.

3. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ανώνυμη εταιρεία, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειριστής στις λοιπές πρέπει:

α) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

β) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,

γ) να μην έχει εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,

δ) να μην κρατείται προσωρινά ή να μην έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης β΄ ή να μην έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,

ε) να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,

στ) να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,

ζ) να μην έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β΄,

η) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.

Αν την άδεια λειτουργίας ζητά Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., στη σχετική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις των εταιρειών αυτών, που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας, είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές ή τα μερίδιά τους.

4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:

αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, ζ’ και η΄ της παραγράφου 3,

ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3,

γγ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,

β) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση),

γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

 

Άρθρο 7

Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων

1. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, την προώθηση της διαδικασίας και την εισήγηση για την έκδοση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ή της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

2. Το Τ.Ε.Μ. είναι αρμόδιο ιδίως για:

α) Την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 9, 11 και 13 ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου,

β) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης,

γ) τη διαβίβαση αντιγράφου της αίτησης και των δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των Εγχειριδίων Υδατοδρομίου, στα συναρμόδια Υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12,

δ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των υπηρεσιών και συναρμόδιων Υπουργείων,

ε) την εισήγηση υπογραφής απόφασης για τη χορήγηση άδειας στον αιτούντα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12,

στ) τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδρομίων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 14,

ζ) την ενημέρωση του ενδιαφερομένου σε τακτά χρονικά διαστήματα για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες και τους λόγους καθυστέρησης ή αδυναμίας παροχής άδειας.

 

Άρθρο 8

Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου

1. Ο τεχνικός φάκελος, ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας) που ζητεί ο ενδιαφερόμενος, περιέχει, αντίστοιχα, τα κατά τα άρθρα 9 και 11 δικαιολογητικά.

Ο τεχνικός φάκελος κατατίθεται στο σύνολό του σε ηλεκτρονική μορφή σε δέκα (10) αντίγραφα. Επιπλέον κατατίθεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει τα εξής:

α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, με αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδρομίου,

γ) αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση αιτήματος αδειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., μπορεί να καθορίζεται διαφορετικό ύψος του ανωτέρω παραβόλου ανάλογα με τον πληθυσμό και την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής,

δ) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου, εφόσον απαιτείται,

ε) ναυτικό χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Υποβάλλεται σε έντεκα (11) αντίτυπα. Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται σε επτά (7) αντίτυπα για υδατοδρόμιο επί λίμνης,

στ) χάρτες σε πέντε (5) αντίτυπα,της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.-84.,

ζ) οριζοντιογραφία σε έξι (6) αντίτυπα του χώρου του υδατοδρομίου κατάλληλης κλίμακας, τουλάχιστον 1:500, ώστε να αποτυπώνονται ευκρινώς οι κτηριακές υποδομές και οι λιμενικές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη υδατοδρομίου, καθώς και οι θέσεις ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Επίσης επί του σχεδίου απεικονίζεται το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους και κατά την αποβίβασή τους έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο,

η) κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους. Επιπλέον, επί του σχεδίου θα προβάλλονται ο εξοπλισμός ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών ή φορτίου με σχετική περιγραφή του. Υποβάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η νομιμότητα των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και η οποία συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών διοικητικών πράξεων και εγκρίσεων. Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά, μετά από σχετική διαβίβαση αιτήματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων στην αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε ή είναι όμορο με περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση, όπως έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή του συμβουλίου αρχιτεκτονικής, υποβάλλεται, επιπλέον, και η σχετική έγκριση,

θ) απόφαση του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 ή του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης, εφόσον απαιτείται παραχώρηση. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, καθώς η παραχώρηση όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης ή του πυθμένα λίμνης για την ανάπτυξη υδατοδρομίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ιδίου νόμου σε περίπτωση αίτησης στην οποία δηλώνεται η πρόθεση υποβολής αίτησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για ένα (1) έτος και παρατείνεται επ’ αόριστον σε περίπτωση λήψης της άδειας ίδρυσης, ενώ ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης. Σε περίπτωση λιμνών όπου υπάρχει φορέας διαχείρισης αυτής, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται ως ανωτέρω από το φορέα διαχείρισης της λίμνης,

ι) σε περιοχές στις οποίες υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.), τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο (2) αντίτυπα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται:

αα) οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί η απόφαση καθορισμού, το οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού,

ββ) οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα,

γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,

δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα,

ια) πράξη παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου προς τον αιτούντα, με λεπτομερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων των ορίων του χώρου του υδατοδρομίου,

ιβ) επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, των δυνατοτήτων ανάπτυξης και των προβλέψεων χρήσης σε ετήσια βάση, του προσδιορισμού του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και της εκτίμησης των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου,

ιγ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), στο οποίο φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αν το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Εάν το υδατοδρόμιο είναι κατηγορίας Β΄ και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), ακολουθείται η ισχύουσα νομοθεσία για την έγκριση των Π.Π.Δ.,

ιδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), στο οποίο αναφέρονται γενικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι,

ιε) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), στο οποίο περιγράφονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,

ιστ) «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης» (Emergency Plan), το οποίο περιέχει τους τρόπους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης του υδατοδρομίου. Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,

ιζ) σχέδιο σύμβασης υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε η συμβατική περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου.

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) όταν πρόκειται για άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Κλάδου Ασφαλείας και Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που εμπλέκονται, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να διατηρεί στο υδατοδρόμιο αντίγραφα των εγκεκριμένων Εγχειρίδιων Υδατοδρομίου, σφραγισμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου, μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται με όμοια πράξη των ανωτέρω αρμόδιων αρχών:

α) Λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν θέματα συναφή με τα υδατοδρόμια,

β) ύστερα από αίτημα του νόμιμου κατόχου της άδειας λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή μη, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή του.

γ) λόγω μεταβολής των στοιχείων τους.

 

Άρθρο 9

Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ θ΄, ι΄, ια΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 περιγράφονται γενικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται προέγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από την Α.Π.Α. με στόχο την επιτάχυνση της οριστικής έγκρισης κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.

3. Στο Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 περιγράφονται γενικά οι μέθοδοι, οι διαδικασίες το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υπόδειγμα του προγράμματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.

4. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 περιέχει γενικά τους τρόπους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ανά περίπτωση και κατηγορία έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

 

Άρθρο 10

Παράβολο

Το ύψος του παραβόλου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

 

Άρθρο 11

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄ και της παραγράφου 1 του άρθρου 8, καθώς και την εγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ο. ή τις Π.Π.Δ.

2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 περιγράφονται αναλυτικά η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδρομίου, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Στο Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της περίπτωσης ιε΄ της παραγραφου 1 του άρθρου 8 περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α. Υπόδειγμα του προγράμματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται έγκριση του Προγράμματος Ασφαλείας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8.

4. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 περιέχει αναλυτικά τους τρόπους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ανά περίπτωση και κατηγορία έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8.

Άρθρο 12

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών

1. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου και με την προϋπόθεση ότι ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, το Τ.Ε.Μ., το οποίο αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και των υπηρεσιών, ελέγχει τις παρατηρήσεις και τις χρονικές αποκρίσεις, ενημερώνει τους αρμοδίους όλων των υπηρεσιών και διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αντίγραφο του φακέλου στις εξής δημόσιες υπηρεσίες:

α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.), προκειμένου να εξετάσει σε συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους της εθνικής άμυνας,

β) στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ασφάλειας και αστυνόμευσης, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το Πρόγραμμα Ασφαλείας και Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου που έχει υποβληθεί,

γ) στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan), αλλά και γενικότερα τη συμβατότητά τους με τη λειτουργία του λιμένα. Στην περίπτωση υδατοδρομίων σε λίμνες, στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, για να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της λίμνης,

δ) στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), για να ορίσουν, με βάση τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές) του Παραρτήματος 14 του ICAO, Τόμος Ι, κατάλληλα προσαρμοσμένες για να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόμια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν το διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των υδροπλάνων στην αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα εγχειρίδια του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί, δηλαδή το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan),

ε) στις αρμόδιες για θέματα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να εξετάσουν:

αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας,

ββ) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen). Ειδικότερα αρμόδια για θέματα διαβατηριακού ελέγχου είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και αρμόδια για θέματα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,

γγ) το Πρόγραμμα Ασφαλείας (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) σε περίπτωση υδατοδρομίου σε λίμνη.

2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 μετά την εξέταση του φακέλου για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών:

α) αποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ., αιτιολογημένη γνωμοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου ή υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,

β) το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει έγγραφο στον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση υποδείξεων και περιορισμών από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1. Ο ενδιαφερόμενος, για τη συνέχιση της διαδικασίας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και να επανυποβάλει στο Τ.Ε.Μ. τα σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου τροποποιημένα ή συμπληρωμένα σύμφωνα με τις υποδείξεις και τους περιορισμούς. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία και με την ίδια χρονική προθεσμία της παραγράφου 1 μέχρι την αποστολή της τελικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου.

3. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου, το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αντίγραφο του φακέλου στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μόνο αν το έργο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., για να ελέγξει τη συμβατότητα των προβλέψεων της σχετικής Α.Ε.Π.Ο. με το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου βάσει της θέσης, των υποδομών και των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών.

4.α) Αν το υδατοδρόμιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αυτοτελώς για το υδατοδρόμιο και ανεξάρτητα από το λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄2471), όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος, μέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα, υποβάλλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα, για να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. και το Τ.Ε.Μ. οφείλει αντίστοιχα να ενημερώνει την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδομών και χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του τεχνικού φακέλου από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1, προκειμένου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να εξετάζει τον εκάστοτε επικαιροποιημένο φάκελο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου.

Η περιβαλλοντική αρχή οφείλει να ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδομών και των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, προκειμένου οι συναρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 να εξετάζουν τον εκάστοτε επικαιροποιημένο φάκελο επισημαίνοντας με ακρίβεια, πληρότητα και εποπτικό τρόπο το σύνολο των αλλαγών σε σχέση με την αρχική αίτηση.

δ) Η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. συνιστά προϋπόθεση της αδειοδότησης και κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

ε) Σε περίπτωση που το έργο ανήκει στην Β κατηγορία και δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο, οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας του. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι προβλεπόμενες Π.Π.Δ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για τις ΠΠΔ ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

5. Με βάση τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου των υπηρεσιών της παραγράφου 1, το Τ.Ε.Μ. μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 2 χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου ή απορρίπτει αιτιολογημένα το φάκελο ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο.

6. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να μεριμνήσει για την ικανοποίηση των απαιτήσεων εξοπλισμού του άρθρου 16 ώστε το υδατοδρόμιο να είναι έτοιμο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, και ενημερώνει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 14, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

β) Αν διαπιστωθεί με την επιθεώρηση ότι:

αα) Το υδατοδρόμιο πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ.. Εφόσον το υδατοδρόμιο έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του πορίσματος για την έκδοση απόφασης άδειας υδατοδρομίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7,

ββ) το υδατοδρόμιο δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ., το οποίο εκδίδει χωρίς καθυστέρηση αιτιολογημένη αρνητική διοικητική πράξη.

γ) Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται ποσό παραβόλου στο λογαριασμό του άρθρου 8 υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

7. Κατά την επιθεώρηση και ανάλογα με το είδος της άδειας υδατοδρομίου ελέγχεται ιδίως:

α) Η τήρηση των Εγχειριδίων Υδατοδρομίου που προβλέπονται στο άρθρο 8, όπως αυτά αναφέρονται και έχουν προεγκριθεί ή εγκριθεί ανάλογα με την άδεια στο άρθρο 9 ή 11,

β) η υποδομή σε εγκαταστάσεις,

γ) η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ασφαλείας από έκνομες ενέργειες για τη διασφάλιση της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο Πρόγραμμα Ασφαλείας του υδατοδρομίου,

δ) η αρτιότητα των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.

8. Μετά την αποστολή στο Τ.Ε.Μ. θετικού πορίσματος της επιτροπής για ίδρυση ή και λειτουργία του υδατοδρομίου και εφόσον αυτό έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών την απόφαση της παραγράφου1 του άρθρου 7 για έκδοση άδειας.

Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 (άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου) επιτρέπεται η έναρξη πτήσεων από και προς το αδειοδοτηθέν υδατοδρόμιο. Ο φορέας λειτουργίας ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη πτήσεων.

9. Αρμόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι παραβιάζουν τις προθεσμίες των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8, ελέγχονται πειθαρχικά. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαίτιων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού ίσου με τις αποδοχές δύο (2) μηνών.

 

Άρθρο 13

Διάρκεια ισχύος άδειας – τροποποίηση στοιχείων αδειών

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου είναι αόριστης διάρκειας.

2. Η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, αν για δυόμιση (2,5) συνεχόμενα έτη το υδατοδρόμιο δεν παρουσιάζει πτητικό έργο.

3. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και εκείνου που, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄147) ή του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) κατά περίπτωση, η οποία υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση χώρου, λαμβάνει την άδεια λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Δεν μπορεί να ορίζεται διάρκεια μικρότερη των πέντε (5) ετών.

4. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο ενδιαφερόμενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αμελλητί ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ.

5. Για κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή για οποιαδήποτε τροποποίηση των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των εγχειριδίων υδατοδρομίου, απαιτείται αίτηση προς το Τ.Ε.Μ. και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη μεταβολή, την υλοποίηση ή την εφαρμογή τους.

6. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου κατόχου άδειας υδατοδρομίου απαιτείται έκδοση νέας άδειας με την προσκόμιση μόνο των μεταβαλλόμενων δικαιολογητικών.

7. Κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Τ.Ε.Μ. για την ανανέωση επιμέρους πιστοποιητικών και να αποστέλλει τα σχετικά δικαιολογητικά σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να επικαιροποιείται ο τεχνικός φάκελος της άδειας κάθε υδατοδρομίου.

8. Ο φορέας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, ενημερώνει προηγουμένως εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Άρθρο 14

Επιτροπή Υδατοδρομίων – επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Επιτροπή Υδατοδρομίων, στην οποία μετέχουν:

α) Ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,

β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες της Α.Π.Α. (ν. 4427/2016, Α΄ 188), με τον αναπληρωτή του,

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του,

δ) ένας (1) αξιωματικός της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων,

ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος,

στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

ζ) ένας (1) αξιωματικός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ελέγχους της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 για τις επιθεωρήσεις υδατοδρομίων που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά σε λίμνες, και πέραν των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), με τον αναπληρωτή του.

Σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την αδειοδότηση υδατοδρομίου σε ζώνη ή περιοχή σημαντική για την ασφάλεια της χώρας ή τη δημόσια ασφάλεια στην Επιτροπή Υδατοδρομίων μπορεί να συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και σε επιθεωρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές, ύστερα από ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το Τ.Ε.Μ.,

η) επιτρέπεται η συμμετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρομίων και ενός (1) εκπροσώπου της αρμόδιας μονάδας εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης της οποίας θα ιδρυθεί το υδατοδρόμιο ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κανονισμών Αεροναυτιλίας της Ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπάλληλος του Τ.Ε.Μ.

Η επιτροπή Υδατοδρομίων συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. α) Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση των υδατοδρομίων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις.

β) Σε περίπτωση νέας επιθεώρησης κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 12, καθώς και οποιασδήποτε εκ νέου επιθεώρησης ύστερα από διεξαγωγή έκτακτης ή τακτικής επιθεώρησης κατά την οποία διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας περιορισμένης κλίμακας, στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν μόνο τα μέλη αυτής που λόγω της ειδικότητάς τους θα διαπιστώσουν την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων. Τα μέλη αυτά καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της Επιτροπής στο πόρισμα της αρχικής επιθεώρησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζεται επιπλέον κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία, τη συγκρότηση, τη θητεία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, την αναπλήρωση των μελών της, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων.

4. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.

5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται για τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις πριν από την αδειοδότηση και για τις τακτικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται, καθώς και αν ο κάτοχος άδειας υδατοδρομίου ζητεί αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου του άρθρου 8 ή και του εξοπλισμού του άρθρου 16, για την οποία κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιθεώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδρομίων για διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλειάς τους. Το Τ.Ε.Μ. καθορίζει τις ημερομηνίες των τακτικών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδρομίων, με κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιμότητας και γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου μεταφορών.

7. Σε κάθε τακτική επιθεώρηση, το Τ.Ε.Μ. οφείλει να ενημερώνει το φορέα λειτουργίας ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη μετάβαση της Επιτροπής. Έκτακτη επιθεώρηση γίνεται οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του φορέα λειτουργίας.

8. Εκτός από τις επιθεωρήσεις που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες της Α.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

9. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία παρέχοντας ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, με απόφαση του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

Άρθρο 15

Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας

1. α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε άλλο δημόσιο φορέα. Για κάθε μεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. Για τη μεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Άμυνας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε Ο.Τ.Α. την απόφαση για τη μεταβίβασή της τη συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. Για κάθε μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. Για μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

γ) Η μεταβίβαση της άδειας συντελείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παροχής άδειας από τον ενδιαφερόμενο. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την τήρηση και μη τροποποίηση των υπολοίπων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου που δεν περιέχονται στην αίτηση. Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12, για τη διαβίβαση μόνο των τροποποιούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

δ) Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αμεταβίβαστη και δεν εκχωρείται για οποιαδήποτε αιτία μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών και πριν από την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών αν ο δικαιούχος της άδειας λειτουργίας είναι νομικό πρόσωπο, εκτός από τη μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής. Οι απαγορεύσεις των παραπάνω εδαφίων δεν ισχύουν στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει ληφθεί από δημόσιο φορέα σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης μπορεί να παραχωρήσει σε φορέα που δικαιούται να λάβει άδεια ίδρυσης τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, διατηρώντας ο ίδιος εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο προς το φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, όπως θα προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης.

Για κάθε παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. Αν οι υποδομές ανήκουν σε Ο.Τ.Α. την παραπάνω απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών. Για παραχώρηση σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Για την παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου απαιτείται η υποβολή αίτησης του κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ή του κατόχου της άδειας λειτουργίας για παραχώρηση σε νέο φορέα λειτουργίας και κατάθεση της σύμβασης παραχώρησης και των απαιτούμενων τροποποιημένων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου από το νέο φορέα λειτουργίας. Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12 για τη διαβίβαση μόνο των τροποποιούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία για τη λειτουργία ή για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών και τη λειτουργία ομάδας υδατοδρομίων. Η ομάδα περιλαμβάνει υδατοδρόμια για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης και έχει υλοποιηθεί η κατασκευή εγκαταστάσεών τους με δαπάνες δημοσίων φορέων ή υδατοδρομία για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας στο όνομα δημόσιου φορέα.

 

Άρθρο 16

Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να:

α) Εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,

β) ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών, καθώς και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρημάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας,

γ) εφαρμόζει τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου που έχουν εγκριθεί από την Α.Π.Α., να τα ενημερώνει και να τα τροποποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών,

δ) εποπτεύει με κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα (κάμερες) την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο. Τα ηλεκτρονικά μέσα είναι συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με το Κέντρο Παρακολούθησης, το οποίο δημιουργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην απόφαση αυτή ρυθμίζονται οι όροι, τα δικαιώματα πρόσβασης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης. Ειδικά, το υδατοδρόμιο πρέπει να διαπλέεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου κάθε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά της ώρας πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για την απομάκρυνση αντικειμένων, εμποδίων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, λεμβών, σκαφών, πλοίων και κολυμβητών που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών,

ε) τηρεί και παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ύστερα από έγγραφη πράξη των τελευταίων, λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν το φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν από την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους,

στ) διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, αν διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.) και την αρμόδια λιμενική αρχή για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενημερώνονται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η αρμόδια λιμενική αρχή για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,

ζ) ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Ε.Α.Π.Α. και την αρμόδια λιμενική αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν,

η) αποστέλλει στην Υ.Π.Α. τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες για τη δημοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P.- GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας,

θ) συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους ή Π.Π.Δ.,

ι) μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού ασφαλείας του υδατοδρομίου και των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και ασφαλή λειτουργία τους,

ια) παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού,

ιβ) διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό ως εξής:

αα) Σήμα οπτικής αναγνώρισης: το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα μήκος και δυόμισι (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10) μέτρα μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος,

ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας: τήλε - ενεργοποιούμενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Π.Α. και της λιμενικής αρχής ώστε να είναι εύκολα ορατός,

γγ) ανεμούριο ή σημείο «Τ»: ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της λιμενικής αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ»,

δδ) σημεία πρόσδεσης: αρμοδίως και προσηκόντως πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας αποβίβασης -επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή,

εε) σωσίβια άμεσης χρήσης: παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, με σχοινί πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή,

στστ) σκάφος υπηρεσίας: η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, επαρκούς ιπποδύναμης ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για τη διασφάλιση του αναφερόμενου μέγιστου χρόνου απόκρισης 15 λεπτών σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής κίνησης, εφοδιασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος υπηρεσίας πρέπει να διαθέτει και επαρκή εξοπλισμό διάσωσης για το σύνολο των επιβαινόντων ατόμων του υδροπλάνου, ως εξής:

i) Φορητή αυτόματα αναδιπλούμενη σχεδία 12 ατόμων,

ii) αναπνευστικές συσκευές (10 τεμάχια κατ’ ελάχιστον),

iii) ισοθερμικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθειών (24 τεμάχια),

iv)πυροσβεστήρες αφρού 6 κιλών φορητούς (2 τεμάχια),

v) κυκλικά σωσίβια (4 τεμάχια),

ζζ) φορητά μέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατηγορία, χωρητικότητας δώδεκα (12) τουλάχιστον κιλών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιμα και έξι (6) κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών κόνεως για το ηλεκτρολογικό υλικό,

ηη) μέσα περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την 3221/2.1.1999 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 76), για τον περιορισμό διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την 1218.91/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄951),

θθ) μαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι καθορίζεται σχετικά από την Α.Π.Α. ύστερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ε.Π.Α.Π.Α. και ανάλογα με τον τύπο του υδατοδρομίου.

Άρθρο 17

Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια επιτρέπεται με τους εξής όρους:

α) Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως (VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλει το σχέδιο πτήσης που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αεροσκάφους μέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και διέπεται από τη νομοθεσία που αφορά την Πολιτική Αεροπορία,

β) αν το υδατοδρόμιο βρίσκεται εντός Τερματικής Περιοχής (ΤΜΑ) ή Ζώνης Ελέγχου (CTR) αεροδρομίου της Επικράτειας τότε:

αα) Το αεροσκάφος, πριν από την είσοδό του στην Τερματική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο άδειας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την εντός αυτής πτήση του,

ββ) πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους λαμβάνει τη σχετική προς τούτο έγκριση από τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης Τερματικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει,

γγ) οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών πτήσης μόνο σε σχέση με την υπάρχουσα εντός της Τερματικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση με τα πλωτά μέσα, τα οποία ενδεχομένως επιχειρούν στην περιοχή του υδατοδρομίου.

 

Άρθρο 18

Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων.

2. Οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας, το προσωπικό της οποίας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, πραγματοποιούνται μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - VHF).

 

Άρθρο 19

Απαγορεύσεις – περιορισμοί

Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής διαχείρισης υδάτων σε λίμνη η:

α) Ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,

β) αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,

γ) αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,

δ) κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,

ε) προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική αρχή,

στ) παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήματα, παρεμβολές ή παρεμβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται μεταξύ του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, τηλεκατεύθυνση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή άλλων πτητικών μηχανών και αντικειμένων ή μη επανδρωμένων πλωτών σκαφών και αντικειμένων, της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του υδατοδρομίου.

 

Άρθρο 20

Ασφάλιση

1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται πριν από την έναρξη του πτητικού του έργου, η οποία διαπιστώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, να προσκομίζει στο Τ.Ε.Μ. βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ των κινδύνων από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ.

2. O φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία του. Στη βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αναγράφονται τα ελάχιστα επιμέρους και συνολικά ασφαλιστικά ποσά. Αν φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται περισσότερα από ένα υδατοδρόμια, μπορεί να εκδώσει ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει όλα τα υδατοδρόμια που παρουσιάζουν πτητικό έργο και να το τροποποιεί, σε περίπτωση εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4146/2013 (Α΄90), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ύδατος εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην ομάδα διερεύνησης μπορεί να μετέχει και στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που έχει συσταθεί με το ν. 4033/2011 (Α΄ 264), το οποίο ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

 

Άρθρο 21

Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών.

Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), στη Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Άρθρο 22

Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

1. Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόμιο η εταιρεία υδροπλάνων η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις καταβάλλει τέλος υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταβληθεί.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης του τέλους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζεται τέλος ανά σκέλος πτήσης, υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, οι απαλλαγές από το τέλος, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης του τέλους.

3. Τα έσοδα από τα τέλη των παραγράφων 1 και 2, καθώς και από τα παράβολα διατίθενται για την κατασκευή υδατοδρομίων, τα ηλεκτρονικά συστήματα, την κάλυψη των εξόδων της Επιτροπής Υδατοδρομίων και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών που παρέχουν συνδρομή στη λειτουργία των υδατοδρομίων, καθώς και την επιδότηση γραμμών υδροπλάνων σε προορισμούς απομακρυσμένων νησιών ή περιορισμένης επιβατικής κίνησης.

 

Άρθρο 23

Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου

Το προσωπικό του υδατοδρομίου υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδρομίου.

Η εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδατοδρομίου παρέχεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται και σε αεροδρόμια εκτός Αθήνας, με απόφαση της Α.Π.Α.

Η ύλη της εκπαίδευσης καθορίζεται από την οικεία Διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Άρθρο 24

Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα

1. Οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καυσίμων στα υδατοδρόμια, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες εφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αφού ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών και οι σχετικές διατάξεις των κανονισμών λιμένων.

2. Με μέριμνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, τηρουμένων των κανονισμών πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών της Α.Π.Α., καθώς και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των σχετικών διατάξεων των κανονισμών λιμένων, ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα γίνεται:

α) Είτε από εγκαταστάσεις καυσίμων στα υδατοδρόμια,

β) είτε με κινητά μέσα αποθήκευσης από πιστοποιημένη εταιρεία ανεφοδιασμού αεροσκαφών ή με ευθύνη του χειριστή κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως ο Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισμός Ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄1109).

3. Ο εφοδιασμός των αεροσκαφών με καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατάξεις της ενωσιακής, εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας. Η τελωνειακή διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα καθορίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

Άρθρο 25

Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου και των θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, δημόσιας ασφάλειας, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου και εθνικής άμυνας, καθώς και των άρθρων 6 και 16 μπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων με απόφαση του λιμενάρχη ή της αεροπορικής αρχής ή του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα με την αιτία επιβολής της απαγόρευσης πτήσεων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση ή του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση της επιτροπής υδατοδρομίων.

Αν, μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη απαγόρευσης πτήσεων, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην απαγόρευση των πτήσεων, η άδεια υδατοδρομίου ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη. Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. και αφού προηγηθεί ενημέρωση για μη συμμόρφωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την επιτροπή των υδατοδρομίων ύστερα από επιθεώρηση.

2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και παράλληλα με την απαγόρευση πτήσεων, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται αμέσως με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής η οποία διαπιστώνει την παράβαση.

3. Αν ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας επιθυμεί την ανάκλησή της, η άδεια υδατοδρομίου ανακαλείται, ύστερα από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησής του προς το Τ.Ε.Μ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη. Για λίμνες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ανάκληση ισχύει στο εξής.

4. Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και οι εμπλεκόμενες στρατιωτικές, αστυνομικές, λιμενικές, πυροσβεστικές ή άλλες αρχές.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου αναστέλλεται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας του.

6. Οι δημόσιοι φορείς κάτοχοι άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορούν να ζητήσουν ανάκληση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Άρθρο 26

Κυρώσεις

Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293), που έχει τεθεί σε ισχύ με το π.δ. 94/1977 (Α΄ 30).

Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 55/1998 (Α΄ 58).

 

Άρθρο 27

Υδάτινα πεδία

1. Η περιοχή των υδάτινων πεδίων καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου που υποβάλλεται μέσω του Τ.Ε.Μ.. Η περιοχή αυτή αποτυπώνεται στους σχετικούς ναυτικούς χάρτες και σημαίνεται με τα κατάλληλα μέσα με ευθύνη του φορέα λειτουργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα, ιδίως οι προδιαγραφές και η διαδικασία ενημέρωσης των χαρτών, τα μέσα σήμανσης, οι διαδικασίες επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εφόσον τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου,

β) το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,

γ) το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο,

δ) η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,

ε) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της και η ανωτέρω Λιμενική Αρχή έχει εγκρίνει την ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης/ προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους εκ των προκαθορισμένων υδάτινων πεδίων της παραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους με δική του ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ιδιομορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενημέρωση στην αρμόδια λιμενική αρχή μπορεί να γίνει και με βραχύτερη προθεσμία πρότερης ειδοποίησης, πάντως όμως έγκαιρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος,

στ) υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους με την αρμόδια λιμενική αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου λιμενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας,

ζ) κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών,

η) κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα, τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων,

θ) υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη υποδομή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το πλωτό σκάφος διενεργεί μία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου, με χρήση φορητών συσκευών,

ι) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.

3. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται ο ανωτέρω αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο.

4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιμη απόσταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος εμποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονικές επιφάνειες, καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:

α) Την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,

β) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,

γ) παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, δημόσιας ασφάλειας, εθνικής άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων του άρθρου 26.

 

Άρθρο 28

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου

Ο κατά τόπον αρμόδιος Λιμενάρχης μπορεί να απαγορεύσει χρήση του υδατοδρομίου ή του υδάτινου πεδίου αν, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.

 

Άρθρο 29

Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου από δημόσιους φορείς

Εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση από κάποιον άλλο ενδιαφερόμενο φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία υδατοδρομίου το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να ιδρύει και λειτουργεί υδατοδρόμια ή για το σκοπό αυτό να συστήνει νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία την πλειοψηφία των μετοχών θα κατέχει το Δημόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

 

Άρθρο 30

Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδρομίου τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση της άδειάς του. Με το Η.Σ.Π.Α.Υ. τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου.

2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου, σύμφωνα με το άρθρο 12, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης. Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου καταχωρίζονται στο Η.Σ.Π.Α.Υ., ιδίως, όλα τα στοιχεία του αιτούμενου άδειας και το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 8, όπως τα πλήρη στοιχεία του αιτούμενου άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6, τα χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, ο ναυτικός χάρτης, οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η οριζοντιογραφία του χώρου υδατοδρομίου, η κάτοψη των κτηριακών υποδομών, το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας», το «Πρόγραμμα Ασφαλείας», το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης», η σύμβαση υδατοδρομίου και η σύμβαση παραχώρησης όπου απαιτείται, τα στοιχεία που αφορούν τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής Υδατοδρομίων και των μελών της, καθώς και το πόρισμα αυτής.

β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου, στο Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζεται κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, του εξοπλισμού, των εγχειριδίων υδατοδρομίου, της ανανέωσης της άδειάς του, τις απαγορεύσεις πτήσεων, τις κυρώσεις ή τις αποφάσεις επιβολής προστίμου, καθώς και το πόρισμα κάθε τακτικής ή έκτακτης επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Επίσης καταχωρίζεται η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης πριν από την έναρξη του πτητικού έργου.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να προσδιορίζονται, εκτός των όσων αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄, επιπλέον στοιχεία για κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταχώριση αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ.

3.α) Η καταχώριση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου και της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12.

β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου.

4. Το Η.Σ.Π.Α.Υ., για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του φακέλου κάθε υδατοδρομίου, μπορεί να διασυνδέεται λειτουργικά με ηλεκτρονικά μητρώα / συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν είναι διαθέσιμα. Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να παραχωρήσει δικαιώματα πρόσβασης σε εγκεκριμένους φορείς που υπεισέρχονται στην διαδικασία αδειοδότησης, με σκοπό την παρακολούθηση κα την άμεση διεκπεραίωση αυτής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ. και συγκεκριμένα οι όροι και οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

5. α) Το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε λειτουργία μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

β) Μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται:

αα. Κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης άδειας υδατοδρομίου,

ββ. τα δικαιολογητικά του επικαιροποιημένου τεχνικού φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

γγ. οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια.

6. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Η.Σ.Π.Α.Υ. δεν κωλύεται η υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη λήψη αδειών για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων.

 

Άρθρο 31

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας υδατοδρομίων, που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του ν. 4146/2013(Α΄90), μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 για τις υποδομές και του άρθρου 16 για τον εξοπλισμό και να υποβάλουν τα απαραίτητα τροποποιημένα δικαιολογητικά στο Τ.Ε.Μ., το οποίο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλονται όλες οι πτήσεις.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων ως υποδομή των υδατοδρομίων. Για την εγκατάστασή τους ακολουθείται η κοινή διαδικασία αδειοδότησης και λήψης εγκρίσεων.

3. Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι τελικές άδειες, με αίτηση του δημόσιου φορέα και συναίνεση του ιδιωτικού φορέα, εφόσον ο τελευταίος έχει υποβάλει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται στο όνομα του δημόσιου φορέα και οι επιμέρους εγκρίσεις επανεκδίδονται στο όνομα του δημόσιου φορέα, ενώ η άδεια λειτουργίας στο όνομα του φορέα που έχει υποβάλει την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας στο όνομα του ιδιώτη πρέπει να έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) ή των προϊσχυουσών αυτών διατάξεων κατά περίπτωση που υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση του χώρου.

4. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι μη Δημόσιοι Φορείς που κατέχουν άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις και για τις οποίες έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης του ν. 4412/2016 ή του ν. 4413/2016 ή των προϊσχυουσών αυτών διατάξεων, κατά περίπτωση, υποβάλλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δήλωση ότι αποδέχονται τη μετατροπή της άδειας σε άδεια ίδρυσης στο όνομα Δημόσιου Φορέα, του οποίου προσκομίζουν σχετική δήλωση αποδοχής, και σε άδεια λειτουργίας στο όνομά τους. Στην περίπτωση αυτή η άδεια μετατρέπεται εντός τριών (3) μηνών με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε διαφορετική περίπτωση η άδεια ανακαλείται.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται για υδατοδρόμια που δημιουργούνται σε λίμνες, μετά την έγκριση των όρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι περιοχές ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου, καθώς και οι θέσεις των αναγκαίων πλωτών και χερσαίων εγκαταστάσεων, ύστερα από μελέτη που υποβάλλει ο φορέας που ζητά την άδεια ίδρυσης.

 

Άρθρο 32

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α. Τα άρθρα 32 έως και 57 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90),

β. η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238), η οποία έχει προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91),

γ. η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3333/2005,

δ. κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του Μέρους Α΄ του παρόντος.

ΜEΡΟΣ Β΄

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 33

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση αστικής οδικής μεταφοράς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

2. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο δεν έχουν εφαρμογή:

α) Στις υπεραστικές δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών,

β) στις μεταφορές επιβατών με τουριστικά ή ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό,

γ) στις κατ’ επάγγελμα μεταφορές επιβατών με μισθωμένα οχήματα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών γραμμών,

δ) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87), εκτός από τις νήσους,

ε) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω.

 

Άρθρο 34

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α. «Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών»: οι μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου, εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

β. «Δίκτυο δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών»: το σύνολο των προκαθορισμένων αστικών γραμμών εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, περιλαμβανομένων των γραμμών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

γ. «Αστική γραμμή»: η προκαθορισμένη διαδρομή την οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δημόσιες αστικές μεταφορές επιβατών και η οποία περιλαμβάνει την αφετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα.

 

Άρθρο 35

Διασφάλιση της συνεχούς παροχής αστικών μεταφορών επιβατών

1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τη συνεχή και ομαλή μεταφορά επιβατών σε όλο το δίκτυο των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

2. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει έκτακτα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 (L 35), και τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 36

Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών

Οι δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση, αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 1370/2007 και του παρόντος.

 

Άρθρο 37

Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών

1. Το δίκτυο των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού με προγραμματισμένα δρομολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του καθορισμένου κομίστρου.

2. Οι αστικές γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν το χαρακτηρισμό τους μέχρις ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές διατηρούν το χαρακτηρισμό αυτό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια οι ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλογου κομίστρου.

 

Άρθρο 38

Αρμόδιες αρχές

1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007, η οποία έχει την αρμοδιότητα να επεμβαίνει στις δημόσιες αστικές οδικές επιβατικές μεταφορές σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δημόσιων επιβατικών μεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.

2. Οι Δήμοι και αντί των Δήμων, που υπάγονται σε αυτές, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, είναι οι αρμόδιες τοπικές αρχές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007, και έχουν τις εξής αρμοδιότητες εντός της περιοχής ευθύνης τους:

α) Υποβάλλουν προτάσεις στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με:

αα) Τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων,

ββ) τον καθορισμό εντός των ορίων τους, ολοκληρωμένων δημόσιων επιβατικών μεταφορών, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονισμού,

β) προτείνουν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας αστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισμό και τον παρόντα,

γ) συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των αστικών γραμμών, σύμφωνα με την τυποποίηση και τη συχνότητα που καθορίζεται από την Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών,

δ) συλλέγουν στοιχεία για τη μεταφορά των μαθητών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών περιφέρειες,

ε) εισηγούνται στην Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών τροποποιήσεις στην λειτουργία των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Οι κατά τον παρόντα νόμο φορείς εκτέλεσης αστικού οδικού μεταφορικού έργου ενεργούν ως φορείς δημόσιας υπηρεσίας, κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007.

 

Άρθρο 39

Εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών

1. Η εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκτελούν κατ’ επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές.

2. Τα ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάθε φορέας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου) προς τον οποίο παραχωρείται με σύμβαση η εκτέλεση υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, όσον αφορά: α) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, προκειμένου οι φορείς αυτοί να είναι σε θέση να εκτελούν συνεχώς το συγκοινωνιακό έργο που αναλαμβάνουν, με ασφάλεια κατά την κυκλοφορία, ιδίως για τους επιβάτες, με την αναγκαία ποιότητα και εν γένει για την εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών που απαιτείται για την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού δημόσιου ενδιαφέροντος, καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 40

Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων

1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να αναθέτει τις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζημίωση, αν αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημόσιων οδικών αστικών μεταφορών επιβατών στο καθοριζόμενο επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων.

2. Η ανάθεση της παροχής δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού, κατ’ εξαίρεση δε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και τον παρόντα νόμο λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης απρόσκοπτης και συνεχούς προσφοράς δημόσιων οδικών αστικών μεταφορών επιβατών σε μικρούς νησιωτικούς δήμους, σύμφωνα με το ν. 4555/2018 (Α΄ 133), στους οποίους ο ανάδοχος επιτρέπεται να είναι και ο οικείος Δήμος.

 

Άρθρο 41

Καθορισμός αστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών

1. Για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημόσιων οδικών μεταφορών επιβατών λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των δήμων και όλα τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, οι υφιστάμενες οδικές συνδέσεις, οι κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και η επιβατική κίνηση, καθώς και τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

2. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ορίζει τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημόσιων οδικών μεταφορών επιβατών, καθώς και των αφετηριών, των δρομολογίων, των ενδιάμεσων στάσεων και των τερμάτων.

 

Άρθρο 42

Δικαιώματα των επιβατών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδιο για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 181/2011 (L 55) σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αστικών οδικών μεταφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Άρθρο 43

Αναθέτουσα αρχή

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει τους διαγωνισμούς για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με τη χορήγηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης και συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις με τους παραχωρησιούχους.

 

Άρθρο 44

Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς

1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υποχρεούται να προβαίνει στη δημοσίευση των πληροφοριών που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού 1370/2007 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού.

2. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δημοσιοποιεί τις ίδιες πληροφορίες και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή δημοσιεύσεις στον τύπο.

 

Άρθρο 45

Προκήρυξη διαγωνισμών

1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει διαγωνισμούς για γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει αστικές περιοχές περισσότερων δήμων, όμορων ή μη, της αυτής ή άλλων Περιφερειών, αν αυτό κρίνεται κατάλληλο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συγχρόνως για τη βιωσιμότητα του παραχωρησιούχου, ή αν η παροχή αυτοτελούς συγκοινωνίας στα πλαίσια κάποιας γεωγραφικής περιοχής κρίνεται ασύμφορη. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής, που αποτελεί αντικείμενο του εκάστοτε προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, λαμβάνονται, ιδίως, τα προεκτιμώμενα προς εκτέλεση χιλιόμετρα, ο απαιτούμενος για την εκτέλεσή τους αριθμός λεωφορείων και τα ακαθάριστα έσοδα του παραχωρησιούχου, ως και η εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους πολίτες, η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το ελάχιστο δυνατό κόστος μετακίνησης.

2. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού προσδιορίζονται τα όρια της γεωγραφικής περιοχής που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης, καθώς και όλες οι καθορισμένες αστικές γραμμές που αποτελούν το δίκτυο των δημόσιων αστικών γραμμών αυτής της γεωγραφικής περιοχής. Επίσης, καθορίζονται οι όροι παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης, της διαπίστωσης των παραβάσεων και των επιβαλλόμενων μέτρων άρσης των παραβάσεων, τα είδη και ο τρόπος εκτέλεσης των κυρώσεων, οι όροι και η διαδικασία της επιβολής κυρώσεων, της υποβολής αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, η διαδικασία έρευνας ικανοποίησης των επιβατών και των ποιοτικών παραμέτρων του προσφερόμενου μεταφορικού έργου.

3. Στο δίκτυο των αστικών γραμμών κάθε γεωγραφικής περιοχής περιλαμβάνονται και οι γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

4. Οι διαγωνιζόμενοι κατά την ημερομηνία διενέργειας των διαγωνισμών, πρέπει να διαθέτουν: α) τον προβλεπόμενο αριθμό λεωφορείων, β) τα τυπικά και λοιπά ουσιαστικά στοιχεία που καθορίζονται από τα τεύχη των διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως ενδεικτικά, εμπειρία στην εκτέλεση των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών ως ποσοστό στο ζητούμενο από τον αντίστοιχο διαγωνισμό έργο, επαρκή στελέχωση για την παροχή των ανατιθέμενων υπηρεσιών, υποδομές και εγκαταστάσεις, εξοπλισμό τηλεματικής σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1370/2007 ΕΚ.

5. Στις προκηρύξεις των διαγωνισμών αναφέρονται με σαφήνεια και πληρότητα οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται, ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει κάθε διαγωνιστική διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, ανά ειδικότητα, που απασχολούνται στον πάροχο υπηρεσίας αστικής μεταφοράς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίοι πρέπει να μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και με τα ίδια δικαιώματα στον ανάδοχο που επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

7. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας παραχωρησιούχος.

 

Άρθρο 46

Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται από Επιτροπές Παρακολούθησης που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (μία για κάθε σύμβαση), οι οποίες αποτελούνται από:

α) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,

β) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του και

ε) έναν (1) υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ορίζεται με την πράξη συγκρότησης.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κατά τόπον αρμόδιου δήμου παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο παραχωρησιούχος συμμορφώνεται με τις συμβατικές υποχρεώσεις του και με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διαπιστώνουν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφορές στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παραγράφου 1.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Άρθρο 47

Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο

1. Σε περίπτωση διακοπής των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να λάβει έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού είτε στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο πέραν των προβλεπόμενων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού.

2. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης της σύμβασης πέραν του συμβατικά προβλεπόμενου χρόνου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

3. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τα έκτακτα μέτρα των παραγράφων 1 και 2, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να επιβάλλεται η παροχή δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν μέρει, με όρους ανάλογους με αυτούς που ισχύουν για παραχωρησιούχους ή αναδόχους παρόμοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

 

Άρθρο 48

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου ανά φορέα Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος συλλογής στοιχείων και δεδομένων που είναι αναγκαία για το σχεδιασμό των αστικών γραμμών, καθώς και οι φορείς που έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις εκτελούμενες αστικές επιβατικές μεταφορές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 49

Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές

Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του μεταφορικού έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 50

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) η φράση «καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19» αντικαθίσταται από τη φράση «καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 219 Α του ν. 4512/2018 (Α΄5)».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018 η φράση «του άρθρου 18 του ν. 2190/1994» αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994».

 

Άρθρο 51

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22) η φράση «τα Σπάτα» αντικαθίστανται από τη φράση «εντός του νομού».

2. Το άρθρο 3 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του εκτελεστικού Αντιπροέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους ικανότητα, τη γνώση και την εξειδικευμένη εμπειρία στο επιχειρησιακό έργο της Αρχής ή στο ευρύτερο αεροπορικό αντικείμενο και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

2. Τα μέλη της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών .

3. Η θητεία των μελών της Αρχής είναι πενταετής. Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη, ούτε να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση παραίτησης των 3/5 των μελών της Αρχής πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της, όλες οι εκ του παρόντος νόμου αρμοδιότητες της Αρχής ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό της αντίστοιχα, από τον χρόνο παραίτησης των μελών μέχρι τoν διορισμό νέων. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας μέλους που διορίστηκε για περιορισμένη θητεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

4. Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι τον διορισμό νέων, υπό την επιφύλαξη της παραίτησης των 3/5 των μελών της προηγούμενης παραγράφου. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Εάν κάποια από τα μέλη της, πλην του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή αποχωρήσουν, η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί πέραν του εξαμήνου.

5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.

6. Κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία της Αρχής προσδιορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 9.».

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4233/2014 προστίθεται η φράση «του παρόντος νόμου».

4. Στην περίπτωση Α΄της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 διαγράφεται η φράση «εφάπαξ ή ετησίως».

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής «Το εκάστοτε ύψος των ΤΣΠΠ εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφασης».

6. Οι περιπτώσεις α΄και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Για τις υπηρεσίες συντονισμού (κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα, καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος, ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.

β) Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα, καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος, ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.».

7.α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών , ύστερα από εισήγηση της Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από πλημμελή ή εκπρόθεσμη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην Αρχή. Οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) εφαρμόζονται, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Αρχής. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται με όμοια απόφαση.».

β) Οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 7, 8 και 9 αντίστοιχα.

8. Το άρθρο 7 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Αρχή, για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών της, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της, με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία στα θέματα της Αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Για τις συμβάσεις που συνάπτει η Αρχή με φυσικά πρόσωπα και η σχετική δαπάνη βαρύνει και καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον προϋπολογισμό της, δεν ισχύουν οι περιορισμοί του π.δ. 164/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν.».

9. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, η Αρχή αποφασίζει για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7».

10.α) Μετά την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 προστίθεται περίπτωση β΄ως εξής:

«β) την διαδικασία και τον τρόπο χρέωσης των ΤΣΠΠ, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο,».

β) Οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται σε γ΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ αντίστοιχα.

11. Η περίπτωση γ΄της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014, που μετά την αναρίθμηση γίνεται δ΄, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών της, κάθε θέμα του προσωπικού της και τυχόν πρόσθετης απασχόλησής του με αιτιολογημένη εισήγηση της Αρχής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη συμμετοχή της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα.».

12. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.».

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι εκτελεστικός και αναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.».

14. Το άρθρο 10 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Προσωπικό

1. Στην Αρχή απασχολούνται έως είκοσι τρεις (23) εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και έως δύο (2) Νομικοί Σύμβουλοι. Η πρόσληψη του προσωπικού ΙΔΑΧ γίνεται σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α΄28). Η πρόσληψη των Νομικών Συμβούλων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013. Κάθε άλλο θέμα για την πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

2. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της.

3. Για το προσωπικό της Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα διορισμού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της θητείας των μελών της Αρχής και οι προβλεπόμενες γι’ αυτό κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4233/2014.

4. Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.».