top of page
Please reload

Άρθρο 22 - Λύση και εκκαθάριση

1.Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται στις εξής περιπτώσεις:

α. αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15,

β. σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 1667/1986,

γ. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15.

(1*)

 

2.Τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.

3.Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές μετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που απομένει δεν επαρκεί. Αν απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

4.Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.

 

5.Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

 

6.Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο και το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει για την οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. κάθε μητρώο στο οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενημέρωσης.

 

7.Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.

(1*) 

Ν. 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(Α' 196).

Άρθρο 10

1. Ο συνεταιρισµός διαλύεται:

α) Αν τα µέλη του µειωθούν κάτω των 10 ή κάτω των 65 προκειµένου για καταναλωτικούς συνεταιρισµούς.

β) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του που ορίζει το καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράταση του από τη γενική συνέλευση.

γ) Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση.

δ) Αν κηρυχτεί σε πτώχευση. Η διάλυση καταχωρίζεται στο µητρώο συνεταιρισµών του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισµός.

2. Τη διάλυση του συνεταιρισµού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο συνεταιρισµός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εµπορικού νόµου. Την εκκαθάριση διενεργεί το εποπτικό συµβούλιο, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει τον ορισµό ειδικών εκκαθαριστών. Ο συνεταιρισµός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη διάλυσή του, εφ` όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισµού. Το υπόλοιπο διανέµεται στους συνεταίρους ανάλογα µε τις µερίδες τους, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

3. Αν ο συνεταιρισµός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωση του µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο µητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισµού για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 1, περίπτωση α`, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών και ακολουθήσει µέσα σε ένα µήνα απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του συνεταιρισµού. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισµός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανοµή υπολοίπου στους συνεταίρους.

4. ∆ύο ή περισσότεροι συνεταιρισµοί µπορούν να συγχωνευτούν. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και καταχώριση του νέου καταστατικού κατά το άρθρο 1 παρ. 6 στο µητρώο συνεταιρισµών του ειρηνοδικείου εκείνου, στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του ο µετά τη συγχώνευση συνεταιρισµός. Από την καταχώριση αυτήν ο νέος συνεταιρισµός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συνεταιρισµών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται απ` αυτόν χωρίς διακοπή.

Άρθρο 11

1. Αν ο συνεταιρισµός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισµού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση µε θέµα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισµός και έκθεση του διοικητικού συµβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισµού και την προτεινόµενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα µέλη κατ ` αναλογία των συνεταιριστικών µερίδων αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση µε την απαρτία του άρθρου 5 παρ. 4 και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του συνεταιρισµού. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούµενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αµέσως από το διοικητικό συµβούλιο στο ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ` αυτό εκτελεστός.

2. Συνεταιρισµός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου:

α) Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το διοικητικό συµβούλιο δε συγκαλεί τη γενική συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.

β) Με αίτηση του συνεταιρισµού ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς αποτύχει. Αρµόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισµού. (Καθήκοντα εισηγητή δικαστή εκτελεί ο ειρηνοδίκης. Σύνδικος διορίζεται αυτός που υποδεικνύει η πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει). *** Tα εδάφια 2 και 3 της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε το άρθρο 181 Ν.3588/2007,ΦΕΚ Α 152/10.7.2007 (µε την επιφύλαξη της διάταξης του επόµενου άρθρου του αυτού νόµου).

bottom of page