ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1:

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 2:

Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 

Άρθρο 3:

Κριτήρια Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Άρθρο 4:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης

 

Άρθρο 5:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

 

Άρθρο 6:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

 

Άρθρο 7:

Εγγραφή στο Μητρώο

 

Άρθρο 8:

Στοιχεία καταχώρισης στο Μητρώο

 

Άρθρο 9:

Δικαιολογητικά Εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ. 

 

Άρθρο 10:

Τροποποίηση Στοιχείων των Κοιν.Σ.Επ

 

Άρθρο 11:

Τροποποίηση Στοιχείων καταστατικού

 

Άρθρο 12:

Στοιχεία καταχώρισης και δικαιολογητικά που υποβάλλονται λόγω τροποποίησης καταστατικού

 

Άρθρο 13:

Αλλαγή σύνθεσης Διοικούσας Επιτροπής 

 

Άρθρο 14:

Στοιχεία καταχώρισης και υποβολή δικαιολογητικών λόγω αλλαγής μελών Διοικούσας Επιτροπής

 

Άρθρο 15:

Διαγραφή των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο

 

Άρθρο 16:

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω διαγραφής Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο 

 

Άρθρο 17:

Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο

 

Άρθρο 18:

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ . ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 59:

Αυτεπάγγελτος Διοικητικός Έλεγχος

 

Άρθρο 60:

Έλεγχος κατόπιν καταγγελίας

 

Άρθρο 61:

Επιβολή Προστίμων

 

Άρθρο 62:

Άλλες Διοικητικές Κυρώσεις

 

Άρθρο 63:

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 64:

Θέματα Δημοσιότητας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 65:

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 66:

Δημοσιοποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

 

Άρθρο 67:

Υποχρεώσεις Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 68:

Μεταβατικές διατάξεις

1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Άρθρο 7: Εγγραφή στο Μητρώο

 1. Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. με τη σύνταξη του καταστατικού και πριν την κατάθεση του στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, οφείλει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να την υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από το πρωτότυπο καταστατικό. Το προτυποποιημένο καταστατικό επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 2. Ειδικά οι Κοιν.Σ.Επ., που υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην κατηγορία «Ένταξης», θα πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δεσμεύονται ότι τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων τους θα ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011. Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο ή σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε ιδρυτικό μέλος της επιχείρησης.

 3. Στην περίπτωση που μέλος της Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει αίτηση εγγραφής στην κατηγορία «Ένταξης» είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου που υπάγεται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική έγκριση του εποπτεύοντα φορέα.

 4. Το Τμήμα Μητρώου, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών από την παραλαβή του φακέλου με τα ανωτέρω στοιχεία, εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση και προβαίνει σε έλεγχο του καταστατικού, για να διαπιστώσει την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4019/2011 και την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής, σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση σε σχέση με τα στοιχεία του καταστατικού και σε έλεγχο της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 5. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις του καταστατικού από τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 και τα σχετικά κριτήρια, το Τμήμα Μητρώου καλεί την Κοιν.Σ.Επ., μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών και ακολούθως να υποβάλει εκ νέου το καταστατικό.

 6. Με την παραλαβή του διορθωμένου καταστατικού, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε εκ νέου έλεγχό του και εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση προκειμένου να διορθώσει τυχόν σημεία της αίτησης που επηρεάζονται από τις αλλαγές που έγιναν στο καταστατικό. Αν από τα στοιχεία του νέου καταστατικού προκύπτει η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε οριστική απόρριψη του αιτήματος. 

 7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Η ηλεκτρονική βάση του Μητρώου, με την έγκριση του αιτήματος, παράγει αυτόματα τον αριθμό Μητρώου της Επιχείρησης και την προσωρινή Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο. Η Βεβαίωση Εγγραφής πρέπει να φέρει σήμανση με τη φράση «ισχύει μόνο για έγγραφή στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου και έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.». Η Βεβαίωση εκτυπώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το Τμήμα Μητρώου και στη συνέχεια αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση. Παράλληλα το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σήμανση με ειδική σφραγίδα όλων των φύλλων του καταστατικού και ακολούθως το αποστέλλει στην υποψήφια επιχείρηση. 

 8. Η Κοιν.Σ.Επ., με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού λάβει την Βεβαίωση Εγγραφής, οφείλει εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εγ. γραφής της στο Μητρώο, να εισέλθει στην ηλεκτρονική βάση και να καταχωρίσει την ημερομηνία και τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου, την ακριβή διεύθυνση της έδρας της (οδός και αριθμός), τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, καθώς και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής. Ακολούθως, θα πρέπει να εκτυπώσει την σχετική αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και να την υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου επισυνάπτοντας το επικυρωμένο από το Ειρηνοδικείο καταστατικό, τη Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής

 9. Αν λόγω καθυστέρησης έγκρισης του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο, η Κοιν.Σ.Επ. αδυνατεί να καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία, οφείλει εμπρόθεσμα να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα Μητρώου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα στοιχεία του τεκμηριώνουν την υποβολή του καταστατικού για καταχώριση στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου. 

 10. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία και δεν υπάρξει έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει αυτοδίκαια στη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο. 

 11. Το Τμήμα Μητρώου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου με τα ανωτέρω στοιχεία εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση και κάνει σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί σε αυτή, σε αντιπαραβολή με τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί και εφόσον δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις,  προβαίνει στην έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Η ηλεκτρονική βάση με την έγκριση του αιτήματος παράγει αυτόματα την Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο, η οποία αφού ελεγχθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από το Τμήμα Μητρώου, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση, σε τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμη προς χρήση από την επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η παραλαβή της από τα γραφεία του Τμήματος Μητρώου. 

 12. Η Βεβαίωση Εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετησίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17.

Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS