ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1:

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 2:

Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 

Άρθρο 3:

Κριτήρια Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Άρθρο 4:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης

 

Άρθρο 5:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

 

Άρθρο 6:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

 

Άρθρο 7:

Εγγραφή στο Μητρώο

 

Άρθρο 8:

Στοιχεία καταχώρισης στο Μητρώο

 

Άρθρο 9:

Δικαιολογητικά Εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ. 

 

Άρθρο 10:

Τροποποίηση Στοιχείων των Κοιν.Σ.Επ

 

Άρθρο 11:

Τροποποίηση Στοιχείων καταστατικού

 

Άρθρο 12:

Στοιχεία καταχώρισης και δικαιολογητικά που υποβάλλονται λόγω τροποποίησης καταστατικού

 

Άρθρο 13:

Αλλαγή σύνθεσης Διοικούσας Επιτροπής 

 

Άρθρο 14:

Στοιχεία καταχώρισης και υποβολή δικαιολογητικών λόγω αλλαγής μελών Διοικούσας Επιτροπής

 

Άρθρο 15:

Διαγραφή των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο

 

Άρθρο 16:

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω διαγραφής Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο 

 

Άρθρο 17:

Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο

 

Άρθρο 18:

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ . ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 59:

Αυτεπάγγελτος Διοικητικός Έλεγχος

 

Άρθρο 60:

Έλεγχος κατόπιν καταγγελίας

 

Άρθρο 61:

Επιβολή Προστίμων

 

Άρθρο 62:

Άλλες Διοικητικές Κυρώσεις

 

Άρθρο 63:

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 64:

Θέματα Δημοσιότητας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 65:

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 66:

Δημοσιοποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

 

Άρθρο 67:

Υποχρεώσεις Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 68:

Μεταβατικές διατάξεις

1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Άρθρο 2: Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

  1. Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι άλλοι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας που εγγράφονται στο Μητρώο λαμβάνουν υποχρεωτικά Αριθμό Μητρώου.

  2. Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε., οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, λαμβάνουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Α.Μ.Κ.Ε.) που αποτελείται από έξι ψηφία. Το πρώτο ψηφίο που είναι ένα από τα τέσσερα πρώτα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου χαρακτηρίζει την ένταξη του νομικού προσώπου στις επιμέρους κατηγορίες του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως ακολούθως:

  3. Το γράμμα Α χαρακτηρίζει τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. Το γράμμα Β χαρακτηρίζει τους Κοι.Σ.Π.Ε. Το γράμμα Γ χαρακτηρίζει τις Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας. Το γράμμα Δ χαρακτηρίζει τις Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Τα πέντε ψηφία που ακολουθούν αντιστοιχούν στην αύξουσα σειρά εγγραφής του νομικού προσώπου στο Μητρώο.

  4. 4. Οι υφιστάμενες νομικές μορφές άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίες εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, λαμβάνουν Αριθμό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Μ.Α.Φ.Κ.Ο.), που αποτελείται από πέντε ψηφία, τα οποία αντιστοιχούν στην αύξουσα σειρά εγγραφής του νομικού προσώπου στο Μητρώο.

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS