ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1:

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 2:

Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 

Άρθρο 3:

Κριτήρια Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Άρθρο 4:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης

 

Άρθρο 5:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

 

Άρθρο 6:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

 

Άρθρο 7:

Εγγραφή στο Μητρώο

 

Άρθρο 8:

Στοιχεία καταχώρισης στο Μητρώο

 

Άρθρο 9:

Δικαιολογητικά Εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ. 

 

Άρθρο 10:

Τροποποίηση Στοιχείων των Κοιν.Σ.Επ

 

Άρθρο 11:

Τροποποίηση Στοιχείων καταστατικού

 

Άρθρο 12:

Στοιχεία καταχώρισης και δικαιολογητικά που υποβάλλονται λόγω τροποποίησης καταστατικού

 

Άρθρο 13:

Αλλαγή σύνθεσης Διοικούσας Επιτροπής 

 

Άρθρο 14:

Στοιχεία καταχώρισης και υποβολή δικαιολογητικών λόγω αλλαγής μελών Διοικούσας Επιτροπής

 

Άρθρο 15:

Διαγραφή των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο

 

Άρθρο 16:

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω διαγραφής Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο 

 

Άρθρο 17:

Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο

 

Άρθρο 18:

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ . ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 59:

Αυτεπάγγελτος Διοικητικός Έλεγχος

 

Άρθρο 60:

Έλεγχος κατόπιν καταγγελίας

 

Άρθρο 61:

Επιβολή Προστίμων

 

Άρθρο 62:

Άλλες Διοικητικές Κυρώσεις

 

Άρθρο 63:

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 64:

Θέματα Δημοσιότητας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 65:

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 66:

Δημοσιοποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

 

Άρθρο 67:

Υποχρεώσεις Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 68:

Μεταβατικές διατάξεις

1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Άρθρο 15: Διαγραφή των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο

 1. Η διοίκηση, μετά από εισήγηση του Τμήματος Μητρώου και σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διαγράφει οριστικά από μέλος του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κάθε νομικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι

  • α) το μέλος του Μητρώου ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 10 του Ν. 4019/2011 με σκοπό να αποκομίσουν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων παράνομο περιουσιακό όφελος,

  • β) το μέλος του Μητρώου παραβιάζει συστηματικά τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του ίδιου νόμου, και

  • γ) το νομικό πρόσωπο, παρά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής διαγραφής από το Μητρώο, εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011.

 2. Κάθε Κοιν.Σ.Επ. μέλος του Μητρώου διαγράφεται από αυτό, στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών της αποφασίσει τη λύση του νομικού προσώπου. Η λύση του νομικού προσώπου και κατ΄ επέκταση η διαγραφή του από το Μητρώο επέρχεται επίσης υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που

  • α) τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει κατά περίπτωση ο Ν. 4019/2011,

  • β) υπάρξει τελεσίδικη απόφαση του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του Ν. 4019/2011, οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο,

  • γ) λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του και δεν αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του και

  • δ) κηρυχθεί σε πτώχευση.

 3. Για τη διαδικασία διαγραφής των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας απαιτούνται:

  • α) Η Κοιν.Σ.Επ. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης διαγραφής, οφείλει να εισέλθει στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου, να συμπληρώσει και να υποβάλει την αίτηση διαγραφής. Ακολούθως εκτυπώνει την αίτηση διαγραφής και την υποβάλει σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Μητρώου επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 16.

  • β) Το Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υπο. βαλλόμενης αίτησης, γίνεται απόρριψη του αιτήματος και ενημέρωση της Κοιν.Σ.Επ. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδης αποκλίσεις, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.

  • γ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος διαγραφής, η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα τη Βεβαίωση Διαγραφής, ενώ ταυτόχρονα καταχωρείται στο Μητρώο σήμανση ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Το Τμήμα Μητρώου αφού εκτυπώσει τη Βεβαίωση Διαγραφής, την υπογράφει, τη σφραγίζει και στη συνέχεια την αναρτά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

 4. Στην περίπτωση που η διαγραφή από το Μητρώο γίνεται με πρωτοβουλία της διοίκησης, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει την επιχείρηση και την καλεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει αίτηση διαγραφής από το Μητρώο κατά τα ανωτέρω και πρακτικό Γενικής Συνέλευσης από το οποίο προκύπτει η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, καθώς και ο διορισμός εκκαθαριστών στην περίπτωση που η εκκαθάριση δε διενεργηθεί από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Στην περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να υποβληθεί η αίτηση διαγραφής, το Τμήμα Μητρώου εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και συμπληρώνει την αίτηση διαγραφής καταχωρώντας τα στοιχεία της σχετικής με τη διαγραφή απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κοινοποιείται με ευθύνη το Τμήμα Μητρώου τήρησης του Μητρώου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS