ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1:

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 2:

Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 

Άρθρο 3:

Κριτήρια Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Άρθρο 4:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης

 

Άρθρο 5:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

 

Άρθρο 6:

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

 

Άρθρο 7:

Εγγραφή στο Μητρώο

 

Άρθρο 8:

Στοιχεία καταχώρισης στο Μητρώο

 

Άρθρο 9:

Δικαιολογητικά Εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ. 

 

Άρθρο 10:

Τροποποίηση Στοιχείων των Κοιν.Σ.Επ

 

Άρθρο 11:

Τροποποίηση Στοιχείων καταστατικού

 

Άρθρο 12:

Στοιχεία καταχώρισης και δικαιολογητικά που υποβάλλονται λόγω τροποποίησης καταστατικού

 

Άρθρο 13:

Αλλαγή σύνθεσης Διοικούσας Επιτροπής 

 

Άρθρο 14:

Στοιχεία καταχώρισης και υποβολή δικαιολογητικών λόγω αλλαγής μελών Διοικούσας Επιτροπής

 

Άρθρο 15:

Διαγραφή των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο

 

Άρθρο 16:

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω διαγραφής Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο 

 

Άρθρο 17:

Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο

 

Άρθρο 18:

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ . ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 59:

Αυτεπάγγελτος Διοικητικός Έλεγχος

 

Άρθρο 60:

Έλεγχος κατόπιν καταγγελίας

 

Άρθρο 61:

Επιβολή Προστίμων

 

Άρθρο 62:

Άλλες Διοικητικές Κυρώσεις

 

Άρθρο 63:

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 64:

Θέματα Δημοσιότητας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 65:

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 66:

Δημοσιοποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

 

Άρθρο 67:

Υποχρεώσεις Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 68:

Μεταβατικές διατάξεις

1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Άρθρο 11: Τροποποίηση Στοιχείων καταστατικού

 1. Η τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού επιφέρει αλλαγή των στοιχείων του Μητρώου στις περιπτώσεις αλλαγής της επωνυμίας, της έδρας, των μελών, της τροποποίησης των σκοπών και του αντικειμένου δραστηριότητας και αλλαγής του τρόπου διανομής των κερδών.

 2. Η Κοιν.Σ.Επ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού και πριν προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και συμπληρώνει την αίτηση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού με τα νέα στοιχεία του καταστατικού. Μετά τη διαδικασία καταχώρισης, ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και η κατάθεση του έντυπου αιτήματος στο Τμήμα Μητρώου, με την επισύναψη του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού και το τροποποιημένο καταστατικό.

 3. Στο Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.

 4. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές απο. κλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται η επιχείρηση για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη σημαντικές αποκλίσεις (π.χ. αναγραμματισμός), το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και στην έγκριση του αιτήματος.

 5. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού σκοπού, το Τμήμα Μητρώου ελέγχει αν ο νέος σκοπός είναι σύμφωνος με τις διατάξεις Ν. 4019/2011. Σε περίπτωση που ο νέος καταστατικός σκοπός δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται και το Τμήμα Μητρώου καλεί την επιχείρηση να προσκομίσει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, νέο τροποποιημένο καταστατικό, οι σκοποί του οποίου θα είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία θα συγκληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόρριψης του αιτήματος για να αποφασίσει την ανάκληση της αλλαγής των σκοπών. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομισθεί το καταστατικό ή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή της επιχείρησης κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.

 6. Στην περίπτωση που η τροποποίηση του καταστατικού αφορά στην αλλαγή των μελών της Κοιν.Σ.Επ., το Τμήμα Μητρώου ελέγχει αν η νέα σύνθεση των μελών είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς που θέτει ο Ν. 4019/11. Αν η νέα σύνθεση των μελών παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται και το Τμήμα Μητρώου καλεί την επιχείρηση να προσκομίσει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, νέο τροποποιημένο καταστατικό, από το οποίο θα προκύπτει το σύννομο της σύνθεσης των μελών της επιχείρησης. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομισθεί το νέο καταστατικό, η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από εισήγηση του Τμήματος Μητρώου.

 7. Σε περίπτωση που η τροποποίηση του καταστατικού αφορά στην αλλαγή του τρόπου διανομής των κερδών, το Τμήμα Μητρώου ελέγχει αν ο νέος τρόπος διανομής των κερδών είναι σύμφωνος με τους περιορισμούς που θέτει ο Ν. 4019/11. Αν ο νέος τρόπος διανομής των κερδών παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται και το Τμήμα Μητρώου καλεί την επιχείρηση να προσκομίσει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, νέο τροποποιημένο καταστατικό, από το οποίο θα προκύπτει η διανομή των κερδών κατά σύννομο τρόπο. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομισθεί το νέο καταστατικό, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.

 8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος η ηλεκτρονική βάση παράγει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης του καταστατικού, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί αρμοδίως, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από την επιχείρηση. Η Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να φέρει σήμανση με τη φράση «ισχύει μόνο για χρήση στο Ειρηνοδικείο και τη Δ.Ο.Υ.» Παράλληλα το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σήμανση με ειδική σφραγίδα όλων των φύλλων του τροποποιημένου καταστατικού και ακολούθως το αποστέλλει στην υποψήφια επιχείρηση.

 9. Η επιχείρηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών και αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού στο Μητρώο του οικείου Ειρηνοδικείου και τη Δ.Ο.Υ, οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία εγγραφής της τροποποίησης στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία) και της Δήλωσης Μεταβολής που έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία). Ακολούθως θα πρέπει να υποβάλει την σχετική αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων στο Τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας το επικυρωμένο από το Ειρηνοδικείο καταστατικό και τη Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

 10. Στην περίπτωση που λόγω καθυστέρησης έγκρι. σης της τροποποίησης του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο, η Κοιν.Σ.Επ. αδυνατεί να καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία, οφείλει εμπρόθεσμα να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα Μητρώου υποβάλλοντας ταυτόχρονα στοιχεία του τεκμηριώνουν την υποβολή του νέου καταστατικού για καταχώριση στο Μητρώου του Ειρηνοδικείου.

 11. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία και δεν υπάρξει έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης, το Τμήμα Μητρώου ζητά εγγράφως από την επιχείρηση την προσκόμισή αυτών, θέτοντας χρονικό περιθώριο δέκα ημερολογιακών ημερών. Αν η επιχείρηση ανταποκριθεί και υποβάλει τα στοιχεία εντός των δέκα (10) ημερών, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει στην έγκριση του αιτήματος σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διατάσσει την οριστική διαγραφή της από το Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.

 12. Το Τμήμα Μητρώου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου με τα ανωτέρω στοιχεία προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά, σε αντιπαραβολή με τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί και εφόσον δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις, προβαίνει στην έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος.

 13. Με την έγκριση του αιτήματος η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα τη Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης του καταστατικού, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί από το Τμήμα Μητρώου, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση σε τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμη προς χρήση από την επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η παραλαβή της από τα γραφεία του Τμήματος Μητρώου 14. Κάθε άλλη περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, η οποία δεν επηρεάζει τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο, υπόκειται σε έλεγχο έγκρισης από το Τμήμα Μητρώου, πριν αυτό καταχωρηθεί στο Μητρώο του οικείου Ειρηνοδικείου.

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS